عرضه پول M1

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
منطقه یورو 8367356.00 2019-02 8810000 8950000 9160000 9160000
مالزی 422238.70 2019-02 419100 421000 423500 423500
ترکیه 569489896.20 2019-03 615000000 645000000 671000000 671000000
انگلستان 1761779.00 2019-02 1951000 2111000 2155400 2252000


پیش بینی - عرضه پول M1 - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.