عرضه پول M1

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
منطقه یورو 8782660.00 2019-08 8980000 9090000 9150000 9360000
مالزی 426560.70 2019-08 423500 423500 423500 423500
ترکیه 655467404.20 2019-09 659000000 685000000 715000000 751000000
انگلستان 1791497.00 2019-08 1845400 1892000 1924000 1946000


پیش بینی - عرضه پول M1 - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.