عرضه پول M1

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
منطقه یورو 8491838.00 2019-04 8810000 8950000 9160000 9160000
مالزی 425208.43 2019-04 419100 421000 423500 423500
ترکیه 612217953.30 2019-05 615000000 645000000 671000000 671000000
انگلستان 1767821.00 2019-04 1791000 1831000 1885400 1892000


پیش بینی - عرضه پول M1 - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.