عرضه پول M1

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
منطقه یورو 8606082.00 2019-06 8850000 8980000 9090000 9150000
مالزی 431751.03 2019-06 421000 423500 423500 423500
ترکیه 602757832.40 2019-07 645000000 659000000 659000000 685000000
انگلستان 1764751.00 2019-06 1831000 1885400 1892000 1944000


پیش بینی - عرضه پول M1 - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.