نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
منطقه یورو 3.50 2019-03 3.3 3.3 3.2 3.2
اتحادیه اروپا 2.70 2019-03 2.4 2.4 2.3 2.3
فرانسه 3.20 2019-06 3.2 3 3 3.1
آلمان 1.30 2019-03 1.6 1.6 1.7 1.7
یونان 12.50 2019-03 12 11.5 11 10.7
ایرلند 1.70 2019-03 1.6 1.9 1.9 1.9
ایتالیا 6.00 2019-03 4.9 4.8 4.7 4.7
قزاقستان 2.20 2019-03 2.2 2.2 2.2 2.2
لهستان 0.90 2019-03 0.9 1.1 1.1 1.1
پرتغال 2.70 2019-03 2.5 2.5 2.4 2.4
اسپانیا 5.60 2019-03 5.4 5.2 5.2 5.1
ترکیه 2.90 2019-03 2.9 2.9 3 3
انگلستان 1.00 2019-03 1.1 1.2 1.2 1.3
ایالات متحده 0.71 2019-07 0.9 0.9 0.9 0.8


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.