نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
منطقه یورو 3.50 2018-12 3.4 3.3 3.3 3.2
اتحادیه اروپا 2.80 2018-12 2.6 2.4 2.4 2.3
فرانسه 3.30 2019-03 3.2 3.2 3 3
آلمان 1.30 2018-12 1.5 1.6 1.6 1.7
یونان 13.00 2018-12 12.5 12 11.5 11
ایرلند 2.10 2018-12 1.5 1.6 1.9 1.9
ایتالیا 6.00 2018-12 5 4.9 4.8 4.7
قزاقستان 2.20 2019-03 2.1 2.2 2.2 2.2
لهستان 1.00 2018-12 0.9 0.9 1.1 1.1
پرتغال 2.70 2018-12 2.7 2.5 2.5 2.4
اسپانیا 5.70 2018-12 5.2 5.1 5.1 5.1
ترکیه 2.60 2018-12 2.7 2.9 2.9 3
انگلستان 1.00 2018-12 1.1 1.1 1.2 1.2
ایالات متحده 0.80 2019-05 0.9 0.9 0.9 0.9


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.