نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
منطقه یورو 3.50 2019-03 3.3 3.2 3.2 3.3
اتحادیه اروپا 2.70 2019-03 2.4 2.3 2.3 2.3
فرانسه 3.20 2019-06 3 2.8 3.1 2.7
آلمان 1.30 2019-03 1.6 1.7 1.7 1.1
یونان 12.50 2019-03 13 12.5 12.2 11.9
ایرلند 1.70 2019-03 1.9 1.5 1.4 1.3
ایتالیا 6.00 2019-03 4.8 4.7 5.6 5.4
قزاقستان 2.10 2019-06 2.2 2.1 2.1 2.1
لهستان 0.90 2019-03 1.1 0.9 1 1.2
پرتغال 2.70 2019-03 2.5 2.4 3.2 3.2
اسپانیا 5.60 2019-03 5.2 5.38 5.1 5.28
ترکیه 2.90 2019-03 3.5 4 3.6 3.3
انگلستان 1.00 2019-03 1.2 1.2 1.3 1.1
ایالات متحده 0.71 2019-07 0.9 0.9 0.8 0.81


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.