نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
منطقه یورو 3.50 2018-09 3.4 3.3 3.3 3.2
اتحادیه اروپا 2.80 2018-09 2.6 2.4 2.4 2.3
فرانسه 3.40 2018-12 3.2 3.2 3 3
آلمان 1.40 2018-09 1.5 1.6 1.6 1.7
یونان 13.10 2018-09 12.5 12 11.5 11
ایرلند 2.10 2018-09 1.5 1.6 1.9 1.9
ایتالیا 5.60 2018-09 5 4.9 4.8 4.7
قزاقستان 2.20 2018-12 2.1 2.2 2.2 2.2
لهستان 1.00 2018-09 0.9 0.9 1.1 1.1
پرتغال 2.90 2018-09 2.7 2.5 2.5 2.4
اسپانیا 6.10 2018-09 5.2 5.1 5.1 5.1
ترکیه 2.50 2018-09 2.7 2.9 2.9 3
انگلستان 1.10 2018-09 1.2 1.2 1.2 1.3
ایالات متحده 0.80 2019-03 0.9 0.9 0.9 0.9


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.