نرخ بیکاری بلند مدت

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
منطقه یورو 3.30 2019-06 3.3 3.3 3.3 3.3
اتحادیه اروپا 2.50 2019-06 2.7 2.7 2.6 2.6
فرانسه 3.40 2019-09 3.2 2.6 2.8 2.4
آلمان 1.20 2019-06 1.77 1.77 1.77 1.77
یونان 12.00 2019-06 13 12.5 12.2 11.9
ایرلند 1.70 2019-06 1.9 1.5 1.4 1.3
ایتالیا 5.60 2019-06 4.8 4.7 5.6 5.4
قزاقستان 2.20 2019-09 2.2 2.1 2.1 2.1
لهستان 0.70 2019-06 0.8 1.1 1.3 1
پرتغال 2.90 2019-06 2.5 2.4 3.2 3.2
اسپانیا 5.40 2019-06 5.2 5.38 5.1 5.28
ترکیه 3.00 2019-06 3.5 4 3.6 3.3
انگلستان 1.00 2019-06 1 1 1 0.9
ایالات متحده 0.74 2019-11 0.91 1.01 1.01 1.01


پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.