هزینه های کار

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
برزیل 93.07 2018-12 90 95 100 100
منطقه یورو 106.40 2018-09 102 112 106 119
اتحادیه اروپا 109.50 2018-09 107 115 108 116
فرانسه 108.20 2018-09 109 109 110 110
آلمان 115.29 2018-09 115 116 116 117
یونان 78.30 2018-09 89.1 90.2 81.63 96.2
ایرلند 72.10 2018-09 82 86 77 88
ایتالیا 107.00 2018-06 107 108 109 109
لهستان 113.60 2018-09 106 105 116 105
پرتغال 96.70 2018-09 102 97.4 98.5 108
سنگاپور 117.00 2018-12 122 108 110 120
کره جنوبی 109.40 2018-09 142 138 119 140
اسپانیا 98.40 2018-09 99.8 104 99.5 109
تایوان 91.04 2018-10 128 109 103 98.6
تایلند 96.02 2018-06 89 92 88 83
ترکیه 166.66 2018-09 165 170 175 185
انگلستان 104.80 2018-09 106 107 108 108


پیش بینی - هزینه های کار - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.