هزینه های کار

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
برزیل 101.89 2019-06 100 100 100 100
منطقه یورو 99.60 2019-03 109 119 120 102
اتحادیه اروپا 102.50 2019-03 113 112 112 105
فرانسه 107.50 2019-03 109 109 109 108
آلمان 116.69 2019-03 117 117 118 119
یونان 93.20 2019-03 78.6 96.2 89.4 91
ایرلند 80.20 2019-03 74.7 76.57 76.28 76.28
ایتالیا 111.20 2019-03 111 111 111 111
لهستان 111.40 2019-03 120 109 115 116
پرتغال 96.70 2019-03 98.92 115 115 115
سنگاپور 99.50 2019-06 110 120 120 120
کره جنوبی 129.90 2019-03 138 140 140 140
اسپانیا 100.40 2019-03 99.5 109 109 103
تایوان 91.47 2019-06 103 98.6 98.6 98.6
تایلند 91.98 2018-12 88 83 83 83
ترکیه 188.85 2019-03 199 201 205 207
انگلستان 105.50 2019-03 109 109 109 109


پیش بینی - هزینه های کار - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.