پست های خالی شغلی

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
فرانسه 202.50 2018-12 334 342 326 232
آلمان 757.71 2019-01 691 685 668 650
یونان 14466.00 2018-06 18900 15100 9887 14600
مالزی 275496.00 2018-12 352000 349000 347500 345000
لهستان 62.70 2018-12 115 130 103 80
پرتغال 6171.00 2018-12 16100 14300 12300 10225
سنگاپور 63300.00 2018-09 54400 54290 55900 57100
اسپانیا 47.16 2019-01 58.2 60.1 49.5 45
تایلند 24914.00 2018-12 35000 31000 29000 37000
انگلستان 870.00 2018-12 851 845 836 825
ایالات متحده 6890.00 2018-12 5900 6732 6300 5500


پیش بینی - پست های خالی شغلی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.