پست های خالی شغلی

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 244.90 2019-03 241 239 238 238
مالزی 275496.00 2018-12 349000 347500 345000 345000
انگلستان 852.00 2019-02 845 836 825 815
ایالات متحده 6708.00 2019-02 6730 6300 5500 5800


پیش بینی - پست های خالی شغلی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.