پست های خالی شغلی

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 236.50 2019-09 241 239 237 235
مالزی 244676.00 2019-09 345000 345000 360000 360000
انگلستان 800.00 2019-09 825 815 809 802
ایالات متحده 7095.00 2019-09 7000 7400 7200 7400


پیش بینی - پست های خالی شغلی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.