قیمت واردات

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
برزیل 117.82 2019-02 122 122 122 122
مالزی 116.40 2019-02 118 118 119 119


پیش بینی - قیمت واردات - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.