خانه های مسکونی نوساز

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
فرانسه 30200.00 2019-04 37100 37400 47800 47800
قرقیزستان 776.00 2019-04 631 644 629 629
روسیه 4.80 2019-04 5.7 5.6 18.2 5.9
اسپانیا 0.54 2019-03 1.09 1.15 1.25 1.25
تایلند 8154.00 2019-03 8400 8310 8290 8290
ترکیه 4365.00 2019-03 8500 7300 8300 6200
انگلستان 35660.00 2018-12 43400 45100 34420 42500
ایالات متحده 1269.00 2019-05 1218 1215 1210 1150


پیش بینی - خانه های مسکونی نوساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.