خانه های مسکونی نوساز

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
فرانسه 37400.00 2019-10 33800 36800 32900 32900
قرقیزستان 1965.00 2019-09 629 629 629 629
روسیه 6.50 2019-10 18.2 5.9 6.2 6.2
اسپانیا 0.78 2019-06 0.99 0.65 1.15 1.01
تایلند 11869.00 2019-09 7290 7290 9310 13500
ترکیه 2965.00 2019-09 7500 3800 2100 2700
انگلستان 37220.00 2019-06 32440 33260 30890 32460
ایالات متحده 1314.00 2019-10 1120 1150 1240 1150


پیش بینی - خانه های مسکونی نوساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.