خانه های مسکونی نوساز

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
فرانسه 35500.00 2019-06 30400 33800 36800 32900
قرقیزستان 776.00 2019-04 644 629 629 629
روسیه 5.90 2019-06 5.6 18.2 5.9 6.2
اسپانیا 0.54 2019-03 0.91 0.99 0.65 1.15
تایلند 9689.00 2019-05 8310 8290 8290 8310
ترکیه 4365.00 2019-03 7300 8300 6200 7800
انگلستان 36630.00 2019-03 36220 32440 33260 30890
ایالات متحده 1191.00 2019-07 1215 1120 1150 1240


پیش بینی - خانه های مسکونی نوساز - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.