بدهی خانوار به درآمد

Country آخرین 2019 2020 2021
اتریش 84.91 2017-12 83.86 83.86 85.34
بلژیک 104.61 2017-12 105 105 106
منطقه یورو 93.49 2018-12 89.9 87.1 86.5
فرانسه 93.29 2017-12 84.6 83.5 83.5
آلمان 82.51 2017-12 77.4 75 72
ایرلند 133.22 2017-12 134 125 125
ایتالیا 61.06 2017-12 59 58 56
لهستان 58.45 2017-12 56.2 56 56
پرتغال 98.26 2018-12 95.1 91.9 86
اسپانیا 100.42 2017-12 91.5 85 85


پیش بینی - بدهی خانوار به درآمد - سه ماهه - سالیانه - 2019 2020 2021