بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

Country آخرین 2019 2020 2021
آرژانتین 7.40 2018-06 8.72 8.99 9.12
شیلی 44.10 2018-06 45.4 45.4 44.7
چین 50.30 2018-06 53 55 55
منطقه یورو 57.70 2018-06 55 53.7 53.7
فرانسه 59.10 2018-06 56 52 52
آلمان 52.50 2018-06 50.4 49.5 49
یونان 54.30 2018-06 52.5 51.9 51.9
اندونزی 16.90 2018-06 16.8 17 17
ایرلند 44.30 2018-06 41.5 38.7 38.7
ایتالیا 41.00 2018-06 36.7 34.3 34.3
ژاپن 57.40 2018-06 57.6 57.6 57.83
مالزی 67.00 2018-06 66.1 65.7 65.7
لهستان 35.40 2018-06 34.4 34.1 34.1
پرتغال 67.70 2018-06 61.1 57.8 57.8
عربستان سعودی 12.10 2018-06 13.3 13.1 13.1
سنگاپور 57.90 2018-06 59.2 60 60
کره جنوبی 96.00 2018-06 96.8 96.9 96.9
اسپانیا 60.70 2018-06 56.1 52.5 52.5
تایلند 68.10 2018-06 67.5 76.8 76.8
ترکیه 16.40 2018-06 22 25 25
انگلستان 86.30 2018-06 87 85 86
ایالات متحده 76.60 2018-06 78 79 79


پیش بینی - بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - سه ماهه - سالیانه - 2019 2020 2021