بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

Country آخرین 2019 2020 2021
آرژانتین 7.10 2018-09 8.72 8.99 9.12
شیلی 44.70 2018-09 45.4 45.4 44.7
چین 51.50 2018-09 53 55 55
منطقه یورو 57.60 2018-09 55 53.7 52.9
فرانسه 59.50 2018-09 56 52 52
آلمان 52.70 2018-09 50.4 49.5 49
یونان 53.60 2018-09 52.5 51.9 51.5
اندونزی 17.00 2018-09 16.8 17 17
ایرلند 43.80 2018-09 41.5 38.7 38.7
ایتالیا 40.90 2018-09 36.7 34.3 34
ژاپن 57.70 2018-09 57.6 57.6 57.83
مالزی 67.00 2018-09 66.1 65.7 65.7
لهستان 35.20 2018-09 34.4 34.1 34.1
پرتغال 67.20 2018-09 61.1 57.8 54
عربستان سعودی 12.10 2018-09 13.3 13.1 13.1
سنگاپور 54.90 2018-09 59.2 60 60
کره جنوبی 96.90 2018-09 96.8 96.9 96.9
اسپانیا 59.60 2018-09 56.1 52.5 52.5
تایلند 68.30 2018-09 67.5 76.8 76.8
ترکیه 15.60 2018-09 22 25 29
انگلستان 86.50 2018-09 87 85 86
ایالات متحده 76.40 2018-09 78 79 79


پیش بینی - بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - سه ماهه - سالیانه - 2019 2020 2021