نرخ مالکیت مسکن

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 65.00 2016-12 63.5 64 64 64
منطقه یورو 66.20 2018-12 65.9 65.5 65.5 65.5
اتحادیه اروپا 69.30 2018-12 68.5 68.4 68.4 68.4
فرانسه 65.10 2018-12 63.2 63 63 63
آلمان 51.50 2018-12 51.2 51 51 51
یونان 73.50 2018-12 72.7 72.4 72.4 72.4
ایرلند 69.50 2017-12 71 71.2 71.2 71.2
ایتالیا 72.40 2018-12 71.5 71 71 71
نپال 85.26 2011-12 82 80 80 80
نیوزیلند 64.80 2013-12 64.29 64.29 64.29 64.29
لهستان 84.00 2018-12 82.7 82.5 82.5 82.5
پرتغال 74.50 2018-12 74 73.8 73.8 73.8
روسیه 87.30 2016-12 85 84.4 84.4 84.4
سنگاپور 91.00 2018-12 91.5 91.7 91 91
کره جنوبی 57.70 2018-12 58 58.2 58.2 58.2
اسپانیا 76.30 2018-12 76.9 76.4 76.4 76.4
ترکیه 59.10 2017-12 60.5 60 60 60
انگلستان 65.00 2017-12 62.5 62 62 62
ایالات متحده 64.80 2019-09 64.8 64.8 64.5 64.5


پیش بینی - نرخ مالکیت مسکن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.