نرخ مالکیت مسکن

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 65.00 2016-12 63.5 64.38 63.5 64
منطقه یورو 66.10 2017-12 65.9 65.9 65.9 65.5
اتحادیه اروپا 69.30 2017-12 68.5 68.5 68.5 68.4
فرانسه 64.40 2017-12 63.2 63.2 63.2 63
آلمان 51.40 2017-12 51.2 51.2 51.2 51
یونان 73.30 2017-12 72.7 72.7 72.7 72.4
ایرلند 69.50 2017-12 71 71 71 71.2
ایتالیا 72.40 2017-12 71.5 71.5 71.5 71
نپال 85.26 2011-12 82 82 82 80
نیوزیلند 64.80 2013-12 64.29 64.29 64.29 64.29
لهستان 84.20 2017-12 82.7 82.7 82.7 82.5
پرتغال 74.70 2017-12 74 74 74 73.8
روسیه 87.30 2016-12 85 85 85 84.4
سنگاپور 91.00 2018-12 91.5 91.5 91.5 91.7
کره جنوبی 57.70 2017-12 57.1 57.1 57.1 55.8
اسپانیا 77.10 2017-12 76.9 76.9 76.9 76.4
ترکیه 59.70 2016-12 60.5 60.5 60.5 60
انگلستان 65.00 2017-12 62.5 62.5 62.5 62
ایالات متحده 64.20 2019-03 65 64.8 64.8 64.8


پیش بینی - نرخ مالکیت مسکن - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.