ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Country آخرین 2019 2020 2021
انگلستان 104.79 2018-12 108 110 112
ایالات متحده 111.19 2018-12 118 124 124


پیش بینی - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.