قیمت صادرات

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
برزیل 122.53 2019-02 134 134 134 134
مالزی 114.00 2019-02 115 116 116 116


پیش بینی - قیمت صادرات - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.