افراد شاغل

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 12791.51 2019-03 12900 12910 13120 13120
برزیل 92.13 2019-02 93.18 93.18 91.5 91.5
چین 77586.00 2018-12 77740 77740 77740 77820
هند 29579.00 2012-12 30183 30212 30212 32200
ایالات متحده 156748.00 2019-03 156950 157000 157000 157100


پیش بینی - افراد شاغل - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.