سود شرکت سهامی

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
چین 6635140.00 2018-12 1720000 3800000 8200000 8200000
آلمان 192.30 2018-09 195 197 199 202
لهستان 88642.50 2018-06 49100 99100 132400 172000
روسیه 12842.20 2018-11 2700 5000 9500 15100
انگلستان 112291.00 2018-12 115000 116000 116000 117000
ایالات متحده 2076.82 2018-09 2114 2131 2145 2159


پیش بینی - سود شرکت سهامی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.