پیش بینی - گردش سرمایه

Country آخرین 2019 2020 2021
انگلستان 34972.00 2018-12 38200 36900 36900


پیش بینی - گردش سرمایه - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.