پیش بینی - گردش سرمایه

Country آخرین 2019 2020 2021
انگلستان 20873.00 2019-06 34200 30900 27900


پیش بینی - گردش سرمایه - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.