پیش بینی - گردش سرمایه

Country آخرین 2019 2020 2021
انگلستان 16784.00 2019-03 38200 36900 36900


پیش بینی - گردش سرمایه - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.