استفاده از ظرفیت

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
انگلستان 81.30 2019-03 79.9 79.5 79.6 79.4
ایالات متحده 78.80 2019-03 79 79.1 79 78.8


پیش بینی - استفاده از ظرفیت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.