ورشکستگی

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
ترکیه 693.00 2019-03 850 1000 2250 1050
انگلستان 4725.00 2018-12 4900 4800 4500 4700


پیش بینی - ورشکستگی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.