ورشکستگی

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
فرانسه 407.00 2018-10 312 310 295 330
آلمان 1694.00 2018-10 1890 1850 1810 1800
ایتالیا 2170.00 2018-09 2900 2900 2400 3600
روسیه 3013.00 2018-09 3420 3250 3160 2810
سنگاپور 119.00 2018-12 168 142 137 190
کره جنوبی 39.00 2018-12 39.9 37.8 31.7 29
اسپانیا 1489.00 2018-12 1120 1250 865 900
تایوان 4790.00 2018-12 3320 3500 2850 2640
ترکیه 2186.00 2018-12 950 850 1000 2250
انگلستان 4725.00 2018-12 4500 4900 4800 4500


پیش بینی - ورشکستگی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.