ورشکستگی

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
ترکیه 1272.00 2019-10 2250 1050 920 1250
انگلستان 4355.00 2019-09 4500 4700 5100 4900


پیش بینی - ورشکستگی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.