ورشکستگی

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
ترکیه 756.00 2019-06 1000 2250 1050 920
انگلستان 4320.00 2019-06 4800 4500 4700 5100


پیش بینی - ورشکستگی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.