فنلاند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 4026.46 4008 3956 3905 3854 3756
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.10 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.5 1.6 1.2 1 1.1
نرخ بیکاری 6.20 6 6.9 6 6.1 5.9
نرخ تورم 0.70 0.6 1.6 1.3 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -210.00 -320 -270 -170 -170 -330
حساب جاری 541.00 120 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار -6.90 -0.7 1 1.3 1.7 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.5 1.6 1.2 1 1.1
تولید ناخالص داخلی 275.68 291 302 302 302 302
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51872.00 51287 51611 51649 51547 51851
تولید ناخالص ملی 52233.00 52263 52304 51906 51804 52838
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12102.00 11765 11686 11702 11679 11894
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 49200 51500 51500 51500 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 42000 42500 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1310.00 1353 1363 1324 1321 1368
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786.00 2832 2838 2843 2837 2863
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8567.00 7990 8237 8220 8204 8078
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7944.00 8043 8093 8050 8035 8131
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30570.00 30009 30227 30308 30248 30340
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2245.00 2191 2209 2221 2217 2215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1432.00 1442 1468 1488 1485 1458
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.20 6 6.9 6 6.1 5.9
دستمزد 3540.00 3440 3580 3604 3629 3460
دستمزد در تولید 104.00 105 106 107 107 108
جمعیت 5.51 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1827 2041 2039 2033 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4000 4382 4378 4365 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1740 1753 1751 1746 1798
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.70 0.6 1.6 1.3 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.60 103 105 105 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.14 103 102 102 103 103
قیمت تولید 2044.00 2054 2055 2051 2074 2089
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 0.6 0.5 1.2 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 147.85 146 149 149 150 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 104 104 106 105 106
تورم مواد غذایی 0.40 2.4 2.4 2.4 2.4 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.31 -0.06 -0.4 -0.4 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 209 205 205 205 205
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -210.00 -320 -270 -170 -170 -330
حساب جاری 541.00 120 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
واردات 5480.00 5420 5920 5850 5850 5610
صادرات 5270.00 5100 5650 5680 5680 5280
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 11438.00 12487 11869 12108 12084 12624
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.9 52.5 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -6.90 -0.7 1 1.3 1.7 2
تولید صنعتی 0.30 3.4 3.4 3.4 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 0.80 1.6 1.2 1 0.9 1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.00 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
هزینه های مصرف کننده 28005.00 28177 27922 28063 28007 28487
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
قیمت گازوئیل 1.71 1.57 1.52 1.48 1.44 1.35


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.