فنلاند

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 4136.10 3931 3881 3831 3781 3684
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 0.43 0.46 0.48 0.51 0.57
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2 2.1 1.9 1.8 1.7
نرخ بیکاری 5.40 8.3 6.5 6.2 6 5.9
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.8 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.5 0.6 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -425.00 -200 -240 -229 -320 -380
حساب جاری -461.00 -420 -150 50 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1 1 1 1 1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 57.6 57.6 57.6 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
اطمینان کسب و کار 4.30 16 15 14 13 11
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.20 18.8 19.6 18.5 20.5 15
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2 2.1 1.9 1.8 1.7
تولید ناخالص داخلی 251.88 262 262 262 262 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50441.00 50559 50713 50794 51198 51914
تولید ناخالص ملی 50328.00 51816 51953 50680 51083 51798
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11108.00 11838 11476 11186 11275 11432
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62 51200 51200 51200 51200 52500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1339.00 1342 1377 1348 1359 1378
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2777.00 2908 2861 2835 2819 2858
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7937.00 7839 7907 7993 8056 8169
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7979.00 8137 8312 8147 8099 8212
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29718.00 30025 29769 29926 30164 30586
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2287.00 2313 2298 2303 2321 2354
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1549.00 1462 1581 1560 1572 1594
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.40 8.3 6.5 6.2 6 5.9
دستمزد 3470.00 3422 3515 3526 3440 3460
دستمزد در تولید 102.40 103 104 104 104 106
جمعیت 5.51 5.54 5.54 5.54 5.52 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1827 1818 1821 1827 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4000 3964 3963 4000 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1748 1714 1708 1740 1740
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 1.6 1.7 1.8 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.4 0.3 0.5 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 103 104 104 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.90 104 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.39 102 103 102 103 103
قیمت تولید 2042.00 2055 2096 2106 2110 2161
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.7 2.5 2.3 2.6 2.4
CPI مسکن آب و برق 145.48 145 146 148 148 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 103 106 106 106 108
تورم مواد غذایی 1.10 1.5 1.8 2.1 2.4 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.26 -0.21 -0.21
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.05 201 201 201 201 195
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -425.00 -200 -240 -229 -320 -380
حساب جاری -461.00 -420 -150 50 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 1 1 1 1 1.4
واردات 5315.00 6020 5940 5409 5420 5780
صادرات 4890.00 5820 5700 5180 5100 5400
رابطه مبادله 99.00 97.51 97.54 97.55 97.56 97.56
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 57.6 57.6 57.6 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت -418.70 -176 -222 -231 -236 -235
هزینه های دولت 11193.00 11666 12169 11428 11361 11520
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70 52.9 52.9 52.9 52.9 52.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 4.30 16 15 14 13 11
تولید صنعتی 3.30 3.5 3.3 3.6 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 2.4 3.14 2.3 2.3 2.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.20 18.8 19.6 18.5 20.5 15
هزینه های مصرف کننده 27301.00 27702 27751 27492 27711 28098
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35
قیمت گازوئیل 1.63 1.61 1.57 1.53 1.49 1.49


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.