فنلاند

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 3853.70 3803 3753 3705 3656 3562
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.39 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6 6.9 6 5.9
نرخ تورم 0.80 1 1.1 1.6 1.3 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 195.00 -10 -320 -270 -170 -330
حساب جاری 791.00 50 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار -3.50 -4.3 -4 -4.7 -4.7 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -3 -1.5 -2 -2.2 -2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
تولید ناخالص داخلی 275.68 291 291 302 302 302
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51041.00 51625 51742 51756 51705 52363
تولید ناخالص ملی 51075.00 52113 52411 51790 51739 53040
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11432.00 11495 11653 11592 11581 11792
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 49200 49200 51500 51500 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 42000 42000 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1387.00 1417 1431 1406 1405 1448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2902.00 2897 2916 2943 2940 2951
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8150.00 8168 8193 8264 8256 8291
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8096.00 8133 8175 8209 8201 8273
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29711.00 30081 30109 30127 30097 30470
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2147.00 2184 2177 2177 2175 2203
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1522.00 1548 1532 1543 1542 1551
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6 6.9 6 5.9
دستمزد 3512.00 3515 3440 3440 3440 3460
دستمزد در تولید 103.50 104 104 104 104 106
جمعیت 5.51 5.54 5.52 5.53 5.53 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1818 1827 1827 1827 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 3964 4000 4000 4000 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1714 1740 1740 1740 1740
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.80 1 1.1 1.6 1.3 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 104 104 105 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.57 102 103 102 103 103
قیمت تولید 2027.00 2105 2095 2091 2090 2145
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 2.3 2.6 2.2 2.3 2.4
CPI مسکن آب و برق 147.10 147 147 149 149 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.90 105 105 104 106 107
تورم مواد غذایی 0.70 2.1 2.4 2.4 2.4 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 209 209 205 205 205
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 195.00 -10 -320 -270 -170 -330
حساب جاری 791.00 50 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
واردات 5050.00 5400 5420 5920 5850 5610
صادرات 5245.00 5320 5100 5650 5680 5280
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 11698.00 11455 12476 11862 11850 12626
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.9 52.9 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -3.50 -4.3 -4 -4.7 -4.7 -6
تولید صنعتی 2.60 3.6 3.4 3.4 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.23 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -3 -1.5 -2 -2.2 -2
هزینه های مصرف کننده 27232.00 27896 27998 27613 27586 28334
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
قیمت گازوئیل 1.72 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.