فنلاند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 4150.67 3981 3932 3883 3835 3740
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.34 0.29 0.31 0.33 0.36 0.41
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.1 1.9 1.8 1.9 1.7
نرخ بیکاری 7.40 6.5 6.2 6 7.8 5.9
نرخ تورم 1.10 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.6 0.6 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -60.00 -200 -10 -320 -270 -330
حساب جاری -0.04 -150 50 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 57.6 57.6 57.6 54.2 54.2
بودجه دولت -0.60 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار -1.00 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.10 19.6 18.5 20.5 16 15
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.1 1.9 1.8 1.9 1.7
تولید ناخالص داخلی 251.88 262 262 262 270 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50916.00 50696 50760 51832 51883 52714
تولید ناخالص ملی 51633.00 51936 50647 52562 52614 53456
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11506.00 11472 11178 11713 11725 11912
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62 51200 51200 51200 52500 52500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1410.00 1377 1347 1435 1437 1460
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2868.00 2819 2795 2920 2922 2969
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8059.00 7904 7987 8204 8212 8344
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7940.00 8190 8030 8083 8091 8220
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29634.00 29759 29906 30167 30197 30680
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2145.00 2297 2301 2184 2186 2221
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1498.00 1580 1559 1525 1526 1551
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 7.40 6.5 6.2 6 7.8 5.9
دستمزد 3470.00 3515 3526 3440 3440 3460
دستمزد در تولید 102.40 104 104 104 104 106
جمعیت 5.51 5.54 5.54 5.52 5.53 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1818 1821 1827 1827 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 3964 3963 4000 4000 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1714 1708 1740 1740 1740
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.10 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.6 0.6 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.25 103 102 103 102 103
قیمت تولید 2046.00 2096 2105 2095 2091 2145
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.5 2.3 2.6 2.2 2.4
CPI مسکن آب و برق 146.55 146 147 148 149 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.50 106 106 105 104 107
تورم مواد غذایی 0.90 1.8 2.1 2.4 2.4 1.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.05 201 201 201 195 195
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -60.00 -200 -10 -320 -270 -330
حساب جاری -0.04 -150 50 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
واردات 5185.00 5790 5400 5420 5920 5610
صادرات 5125.00 5590 5320 5100 5650 5280
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 57.6 57.6 57.6 54.2 54.2
بودجه دولت -0.60 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 12257.00 11990 11264 12478 12490 12690
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70 52.9 52.9 52.9 52.5 52.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -1.00 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
تولید صنعتی 0.70 3.3 3.6 3.4 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.10 19.6 18.5 20.5 16 15
هزینه های مصرف کننده 27751.00 27742 27474 28251 28278 28731
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
قیمت گازوئیل 1.68 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.