فیجی

بازارها آخرین مرجع
پول 2.13 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2017-12
نرخ بیکاری 6.31 2017-12
نرخ تورم 4 2019-03
نرخ بهره 0.5 2019-03
موازنه تجاری -281249 2018-11
حساب جاری -105 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
جواز ساختمان 441 2018-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 5.06 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.31 2017-12
جمعیت 0.91 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-03
CPI مسکن آب و برق 94.9 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.1 2019-03
تورم مواد غذایی 7.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-03
قیمت تولید 104 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.33 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -281249 2018-11
حساب جاری -105 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 214652 2018-11
واردات 495901 2018-11
درآمد گردشگری 649 2019-09
ورود توریست 63807 2019-01
ذخایر طلا 0.03 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 43.63 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 9530 2017-03
آدرس های IP 38087 2017-03
آسانی کسب و کار 101 2018-12
تولید صنعتی -1.2 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 441 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیجی - شاخص های اقتصادی.