اتحادیه اروپا

بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 17278 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 776966 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3629508 EUR - میلیون 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 16626 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3 % 2018-06
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2018-06
افراد شاغل 230486 هزار 2018-06
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-09
استخدام تمام وقت 181041 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 43380 هزار 2018-06
جمعیت 513 میلیون 2018-12
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-09
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-10
رشد دستمزد 2.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 15.3 % 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1807 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 160192 EUR - میلیون 2018-09
واردات 161998 EUR - میلیون 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
درخواست پناهندگی 6400 افراد 2018-08
بدهی های دولت 12504712 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 735678 EUR - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-09
تولید صنعتی 1.4 % 2018-09
اطمینان کسب و کار 3.5 نقاط شاخص 2018-11
استفاده از ظرفیت 83.4 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 28006 EUR - میلیون 2018-09
تولید صنعتی 1.1 % 2018-09
استخراج معدن -8.1 % 2018-09
تولید فولاد 14750 هزار تن 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 نقاط شاخص 2018-11
هزینه های مصرف کننده 2003328 EUR - میلیون 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 110 2018-11
پس انداز های شخصی 10 % 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز 4.2 % 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 % 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.