اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 17278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 778314 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3640884 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 16012 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2018-09
هزینه های کار 110 2018-09
افراد شاغل 231343 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2018-12
استخدام تمام وقت 183369 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 42492 2018-09
جمعیت 513 2018-12
بهره وری 109 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.5 2019-02
رشد دستمزد 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 14.6 2019-02
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-03
تورم مواد غذایی 1.7 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
نرخ تورم 1.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
قیمت تولید 107 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2019-02
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 156274 2019-02
واردات 159023 2019-02
موازنه تجاری -2749 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
درخواست پناهندگی 25815 2019-01
بدهی های دولت 12504712 2017-12
هزینه های دولت 739661 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2019-01
تولید صنعتی -1.1 2019-01
اطمینان کسب و کار -1.5 2019-03
استفاده از ظرفیت 83.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار 20970 2018-12
تولید صنعتی -0.4 2019-01
استخراج معدن -3.4 2019-01
تولید فولاد 12984 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 2011289 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 2019-03
پس انداز های شخصی 10.21 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.5 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.