اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 17278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 776966 2018-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3640508 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 16306 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2018-09
هزینه های کار 110 2018-09
افراد شاغل 232070 2018-09
تغییر اشتغال 0.2 2018-12
استخدام تمام وقت 183369 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 42492 2018-09
جمعیت 513 2018-12
بهره وری 106 2018-09
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.6 2018-12
رشد دستمزد 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 14.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی 1.3 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-09
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
قیمت تولید 106 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 153884 2018-12
واردات 153205 2018-12
موازنه تجاری 679 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
درخواست پناهندگی 6400 2018-08
بدهی های دولت 12504712 2017-12
هزینه های دولت 735678 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2018-12
تولید صنعتی -2.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.6 2019-01
استفاده از ظرفیت 83.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار 28006 2018-09
تولید صنعتی -2.7 2018-12
استخراج معدن 1.6 2018-12
تولید فولاد 13176 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.8 2019-01
هزینه های مصرف کننده 2003328 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-01
پس انداز های شخصی 10.21 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 2018-09
میزان ساخت و ساز 1.8 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 69.2 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.