اتحادیه اروپا

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.1 1.5 1.7 1.6 2
تولید ناخالص داخلی 17277.70 18500 18500 18500 18500 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 776966.40 775727 789352 794060 794837 813118
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3640507.80 3669746 3694342 3709358 3712987 3798386
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03 38500 38500 38500 38500 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61 38700 38700 38700 38700 39400
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
افراد بیکار 16306.00 16400 16300 16200 16000 15800
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7
هزینه های کار 109.50 107 115 108 116 116
نرخ بیکاری 6.60 6.4 6.2 6 5.8 5.5
رشد دستمزد 2.70 2.8 2.8 2.5 2.5 2.4
نرخ بیکاری جوانان 14.90 14 13.8 13.6 13.2 13
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 58.4 58.6 58.8 59 60
قسمت مدت زمان اشتغال 42491.90 43300 43400 43500 43600 43800
جمعیت 512.60 514 514 514 514 515
بهره وری 105.70 107 108 109 110 112
سن بازنشستگی مردان 64.28 64.5 64.5 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 63.44 63.7 63.7 63.7 63.7 64
استخدام تمام وقت 183369.10 182000 183000 184000 185000 187000
افراد شاغل 232070.40 233000 233000 234000 235000 236000
تغییر اشتغال 0.20 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 104.09 105 105 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.10 1.6 1.6 1.7 1.8 2
نرخ تورم 1.70 1.7 1.8 1.8 1.9 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
قیمت تولید 106.30 107 108 109 110 113
تغییر قیمت تولید کننده 3.10 2.9 2.6 2.5 2.4 2.2
تورم مواد غذایی 1.30 2.2 2.3 2.4 2.1 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.59 111 112 112 113 115
CPI مسکن آب و برق 104.99 105 105 106 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.68 105 108 109 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.67 105 106 107 107 109
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4
صادرات 153883.70 166200 161100 155500 157400 164200
واردات 153204.90 162640 154100 158100 152500 158100
موازنه تجاری 678.70 3560 7000 -2600 4900 6100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60 80.4 80.4 80.4 80.4 79.8
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
بدهی های دولت 12504712.50 12900000 12900000 12900000 12900000 13200000
هزینه های دولت 735678.40 744418 748249 751863 752599 769909
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80 45.4 45.4 45.4 45.4 45.5
درخواست پناهندگی 6400.00 38900 37200 45100 37200 32400
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.3 -0.3 -0.4 0.4 0.3
تولید صنعتی -2.90 3.4 3.8 3.6 3.6 3.8
تولید صنعتی -2.70 2.5 2.8 2.7 3 2.3
استخراج معدن 1.60 1.4 1.6 1.7 1.7 1.9
تولید فولاد 13176.24 15200 14500 14200 14000 14200
اطمینان کسب و کار 0.60 -4 -6.7 -6.2 -7.8 -4
استفاده از ظرفیت 83.20 83.8 83.7 83.7 84.5 84.5
تغییرات موجودی انبار 28005.60 11800 24500 17500 14000 12500
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پس انداز های شخصی 10.21 9.1 8.9 8.8 8.5 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 0.6 0.4 -0.8 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 1.1 1.4 1.6 1.5 2
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.10 110 110 110 109 108
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -22 -17.2 -12.8 -10.2 -7
هزینه های مصرف کننده 2003328.40 2029671 2039954 2047402 2049405 2096541
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 114.74 113 114 114 115 117
نرخ مالکیت مسکن 69.30 68.5 68.5 68.5 68.5 68.4
میزان ساخت و ساز 0.50 2.5 2.7 2.4 2 2


اتحادیه اروپا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.