منطقه یورو

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 3391.50 3304 3267 3230 3193 3122
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 0.63 0.7 0.77 0.84 1.02
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ تورم 1.00 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 20611.70 11800 12000 20900 20900 13000
حساب جاری 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
اطمینان کسب و کار -0.12 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 46.50 51.7 52.3 52 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.20 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -9.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2670.31 2677 2686 2701 2701 2726
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 571.94 564 572 580 580 581
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.3 3.3 3.2 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 15.40 15.5 15.1 14.7 14.5 14
هزینه های کار 99.60 109 119 120 102 122
رشد دستمزد 2.50 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
جمعیت 341.15 344 342 342 342 342
تغییر اشتغال 0.20 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 57.10 58.8 59 59.1 59.2 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.00 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.91 106 105 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.08 105 105 105 106 106
اندازه اصل تورم 0.90 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
قیمت تولید 104.40 107 107 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
تورم مواد غذایی 1.70 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.00 105 106 107 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.65 108 106 107 109 108
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
عرضه پول M1 8606082.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
عرضه پول M2 12055405.00 12700000 12900000 13200000 13700000 14400000
عرضه پول M3 12679647.00 13200000 13400000 13600000 14000000 14900000
ذخایر ارزی 73.27 79 82 82 84 91
ترازنامه بانک مرکزی 4688182.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
وام به بخش خصوصی 11289475.00 11186253 11260535 11352946 11447528 11429443
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.30 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 20611.70 11800 12000 20900 20900 13000
حساب جاری 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
واردات 169263.10 169000 166000 170100 176000 172000
صادرات 189874.80 180800 178000 191000 195000 185000
بدهی خارجی 14431879.12 14609083 14355445 14633925 14633925 14570777
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 81 81
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
هزینه های دولت 546.04 548 552 554 554 560
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -0.12 0.19 0.22 0.36 0.51 1
شاخص PMI تولید 46.50 51.7 52.3 52 52.5 53.1
شاخص PMI خدمات 53.20 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
پی ام آی مرکب 51.50 52 52.5 52.2 52.7 53.2
تولید صنعتی -2.60 -2.2 -1 0.5 1.5 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 -1 -0.6 0.7 -0.6 0.3
تولید صنعتی -2.80 -3.4 -1.6 -0.1 1 1.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -43.60 -38 -38 -20 -6 -4
ثبت خودرو 896.89 951 978 919 936 985
استخراج معدن -11.30 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.60 -9.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.10 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 1.2 1.1 1.5 1.9 1.7
هزینه های مصرف کننده 1433.28 1437 1443 1453 1453 1464
درآمد قابل تصرف شخص 1798017.00 1789237 1809131 1812707 1812707 1836268
اعتبار بخش خصوصی 13661865.30 13503286 13533564 13712518 13853131 13736568
نرخ وام بانکی 1.95 2 2 2 2 2
شاخص خوشبینی اقتصادی 102.70 102 102 104 105 105
تسهیلات اعتباری خریدار 705648.37 685089 694362 699934 710020 704778
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 20.60 16 15 15.5 16 17
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز 1.00 2 1.7 1.5 1.8 1.6
شاخص مسکن 115.85 116 117 117 119 121
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 53.2 52.9 53.4 53 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.