منطقه یورو

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 3717.86 3655 3613 3572 3532 3451
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
نرخ بیکاری 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
نرخ تورم 1.00 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
حساب جاری 35.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
اطمینان کسب و کار -0.23 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
شاخص PMI تولید 46.90 47.5 51.1 52.5 52.7 53.1
شاخص PMI خدمات 51.90 51.5 52.6 53.2 53 53.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.4 0.4 0.2 -0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14000 14800 14800 14800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2840.46 2835 2838 2845 2855 2866
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 626.10 592 593 627 629 599
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 41500 42300 42300 42300 42300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 40500 41200 41200 41200 41200
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
نرخ بیکاری جوانان 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
هزینه های کار 110.50 119 120 102 113 122
دستمزد 1868.00 1848 1850 1903 1902 1893
رشد دستمزد 2.70 2.4 2.5 2.4 2.6 2.4
جمعیت 341.15 342 342 342 342 342
تغییر اشتغال 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 59 59.1 59.2 59.4 59.5
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.00 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.44 105 106 107 107 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.83 105 105 106 106 106
اندازه اصل تورم 1.30 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3
قیمت تولید 104.20 107 107 106 105 109
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 0.2 0.7 1.4 1.4 1.5
تورم مواد غذایی 1.20 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7
CPI مسکن آب و برق 105.34 106 107 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.60 106 107 108 108 108
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
عرضه پول M1 8883344.00 8980000 9090000 9150000 9360000 9650000
عرضه پول M2 12334521.00 12900000 13200000 13700000 14000000 14400000
عرضه پول M3 12959913.00 13400000 13600000 14000000 14400000 14900000
ذخایر ارزی 73.90 82 82 84 85 91
ترازنامه بانک مرکزی 4698291.00 4850000 4950000 5050000 5110000 5190000
وام به بخش خصوصی 11423245.00 11201228 11235386 11334633 11455561 11324442
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.50 3.6 3.7 3.7 3.8 4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
حساب جاری 35.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
واردات 177556.50 166000 170100 176000 174500 172000
صادرات 196210.40 178000 191000 195000 183800 185000
بدهی خارجی 14695242.50 14200000 14600000 14600000 14500000 14400000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
هزینه های دولت 580.25 577 577 580 583 583
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 46.6 46.6 46.6 46.6
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10900000 10900000 10900000 10900000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -0.23 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
شاخص PMI تولید 46.90 47.5 51.1 52.5 52.7 53.1
شاخص PMI خدمات 51.90 51.5 52.6 53.2 53 53.3
پی ام آی مرکب 50.60 50.4 52.2 52.7 52.5 53.2
تولید صنعتی -2.20 -3.6 0.5 1.5 1.6 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 -0.6 0.7 -0.6 -0.4 0.3
تولید صنعتی -2.30 -1.6 -0.1 1 1.2 1.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 11.20 2 -20 -6 -8 -4
ثبت خودرو 907.48 978 919 936 957 985
استخراج معدن -4.00 -0.6 1.1 0.9 1 2.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -0.4 0.4 0.2 -0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 1.5 1.5 1.9 1.8 1.7
هزینه های مصرف کننده 1527.11 1520 1521 1525 1535 1537
درآمد قابل تصرف شخص 1813179.00 1788821 1798909 1820432 1822245 1808498
اعتبار بخش خصوصی 13789743.10 13462286 13570524 13716513 13839639 13610371
نرخ وام بانکی 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.30 102 104 105 105 105
تسهیلات اعتباری خریدار 717037.34 690705 692686 708471 717528 698303
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 55 53.7 53.7 53.7 53.7
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.40 18 19 17 18 19
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -0.70 -1.2 -0.7 1 0.9 1.6
شاخص مسکن 117.82 117 117 119 120 121
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 50.1 52 53 52.9 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.9 65.5 65.5 65.5 65.5


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.