اتیوپی

بازارها آخرین مرجع
پول 31.14 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.2 2018-12
نرخ بیکاری 19.1 2018-12
نرخ تورم 20.8 2019-11
نرخ بهره 7 2019-06
موازنه تجاری -2879 2019-03
حساب جاری -1382 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2018-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 84.36 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 570 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1720 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 674 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.1 2018-12
جمعیت 109 2018-12
هزینه زندگی خانواده 7150 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 20.8 2019-11
تورم مواد غذایی 23 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 2019-11
CPI مسکن آب و برق 134 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2879 2019-03
حساب جاری -1382 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 2018-12
صادرات 686 2019-03
واردات 3565 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 622 2019-03
شاخص تروریسم 5.35 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2018-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 31 2019-12
مخارج نظامی 503 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3081 2017-03
آدرس های IP 9416 2017-03
شاخص رقابتی 44.37 2019-12
رتبه رقابتی 126 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
آسانی کسب و کار 159 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتیوپی - شاخص های اقتصادی.