اتیوپی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 28.28 28.29 28.38 28.47 28.57 28.76
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.80 14.5 14.5 14.5 14.5 14
نرخ تورم 10.90 9.5 9 8.5 8 10
موازنه تجاری -2806.20 -2863 -2806 -2913 -2973 -2936
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -6 -6 -6 -6 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 30 30 30 30 29
بودجه دولت -3.30 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 80.56 94 94 94 94 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 549.80 605 605 605 605 625
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1729.90 1902 1902 1902 1902 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 1852 1861 1869 1891 2109
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 625 628 630 638 711
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 441 443 445 450 502
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 676 679 682 690 770
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.80 14.5 14.5 14.5 14.5 14
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 10.90 9.5 9 8.5 8 10
تورم مواد غذایی 11.50 11.85 11.78 11.71 11.72 11.71
نرخ تورم (ماهانه) 1.48 0.36 0.99 0.99 -0.27 0.25
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.90 131 140 129 141 155
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.50 203 210 214 212 233
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2806.20 -2863 -2806 -2913 -2973 -2936
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50 -6 -6 -6 -6 -5.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 30 30 30 30 29
بودجه دولت -3.30 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.