اتیوپی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 31.14 30.83 31.04 31.25 31.47 31.9
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 19.10 19.3 19.6 19.6 19.6 19.6
نرخ تورم 20.80 21.6 17.7 14.4 12 10
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -2879.00 -3370 -2590 -2835 -2950 -2975
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -6.4 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 65 68 68 68 68
بودجه دولت -3.30 -3.6 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 84.36 94 105 105 105 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 570.30 605 640 640 640 640
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1794.29 1902 2022 2022 2022 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 1860 1862 1850 1850 2015
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 650 651 647 647 704
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 502 503 500 500 544
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 729 730 725 725 790
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 19.10 19.3 19.6 19.6 19.6 19.6
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 20.80 21.6 17.7 14.4 12 10
تورم مواد غذایی 23.00 18 14 12 12 13.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.80 149 155 148 145 164
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.10 157 158 165 171 172
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 2 1.7 1.3 1.3 1.4
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2879.00 -3370 -2590 -2835 -2950 -2975
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -6.4 -6 -6 -6 -6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.00 65 68 68 68 68
بودجه دولت -3.30 -3.6 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.