اتیوپی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 28.50 28.44 28.56 28.67 28.79 29.02
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 16.80 14.5 14.5 14.5 14 14
نرخ تورم 11.10 10 8.5 8 8.3 10
موازنه تجاری -3054.00 -2730 -3330 -3370 -2590 -2975
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 30 30 30 29 29
بودجه دولت -3.30 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 80.56 94 94 94 105 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 549.80 605 605 605 625 625
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1729.90 1902 1902 1902 2022 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1719.50 1860 1860 1860 1857 2009
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600.90 650 650 650 649 702
تولید ناخالص داخلی از ساخت 464.40 502 502 502 502 543
تولید ناخالص داخلی از خدمات 673.90 729 729 729 728 787
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 16.80 14.5 14.5 14.5 14 14
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 11.10 10 8.5 8 8.3 10
تورم مواد غذایی 11.40 13 13.5 14 12 11
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 1.8 1.6 1.4 0.9 1.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.50 140 129 133 139 146
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.00 138 139 139 142 153
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -3054.00 -2730 -3330 -3370 -2590 -2975
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50 30 30 30 29 29
بودجه دولت -3.30 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


اتیوپی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.