اریتره

بازارها آخرین مرجع
پول 15 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
نرخ تورم 9 2018-12
موازنه تجاری -702 2016-12
حساب جاری 617 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2018-12
بودجه دولت -12.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 6.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 716 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2018-12
جمعیت 6.5 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -702 2016-12
حساب جاری 617 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 335 2016-12
واردات 1037 2016-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2018-12
بودجه دولت -12.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1747 2017-03
آدرس های IP 235 2017-03
شاخص فساد مالی 24 2018-12
رتبه فساد مالی 157 2018-12
آسانی کسب و کار 189 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اریتره - شاخص های اقتصادی.