اریتره

Markets آخرین مرجع
Currency 15 2018-12
Overview آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 3.4 2017-12
Unemployment Rate 6.4 2017-12
Inflation Rate 9 2017-12
Balance of Trade -702 2016-12
Current Account 617 2017-12
Current Account to GDP 0.7 2017-12
Government Debt to GDP 20.1 2017-12
Government Budget -13.8 2017-12
GDP آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate 3.4 2017-12
GDP 3.86 2014-12
GDP per capita 514 2011-12
GDP per capita PPP 1411 2011-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 6.4 2017-12
Population 5.23 2015-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 9 2017-12
Trade آخرین مرجع
Balance of Trade -702 2016-12
Current Account 617 2017-12
Current Account to GDP 0.7 2017-12
Exports 335 2016-12
Imports 1037 2016-12
Terrorism Index 0 2016-12
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 20.1 2017-12
Government Budget -13.8 2017-12
Credit Rating 15
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 5 2018-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 1747 2017-03
IP Addresses 235 2017-03
Corruption Index 20 2017-12
Corruption Rank 165 2017-12
Ease of Doing Business 189 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اریتره - شاخص های اقتصادی.