اریتره

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 15.00 15.2 15.41 15.62 15.83 16.7
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 6.40 6.2 6.2 6.2 6.2 6
Balance of Trade -702.00 -200 -651 -653 -655 -100
Current Account to GDP 0.70 0.3 0.7 0.7 0.7 1
Government Debt to GDP 20.10 25 23 23 23 20
Government Budget -13.80 -13.8 -12.4 -12.4 -12.4 -13.8
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 3.86 4.2 5.3 5.3 4.35 5.5
GDP per capita 514.20 544 558 558 558 587
GDP per capita PPP 1411.16 1485 1529 1529 1529 1534
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 6.40 6.2 6.2 6.2 6.2 6
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -702.00 -200 -651 -653 -655 -100
Current Account to GDP 0.70 0.3 0.7 0.7 0.7 1
Exports 335.00 700 383 374 364 800
Imports 1037.00 900 1034 1026 1019 900
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 20.10 25 23 23 23 20
Government Budget -13.80 -13.8 -12.4 -12.4 -12.4 -13.8
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 5.00 5 5 5 5 5


اریتره - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.