گینه استوایی

Markets آخرین مرجع
Currency 573 2018-12
Overview آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate -2.5 2017-12
Unemployment Rate 6.9 2017-12
Inflation Rate 1.1 2017-12
Interest Rate 2.95 2018-10
Current Account -743 2016-12
Current Account to GDP -10.5 2017-12
Government Debt to GDP 53.8 2017-12
Government Budget -2.3 2017-12
Corporate Tax Rate 35 2018-12
Personal Income Tax Rate 35 2018-12
GDP آخرین مرجع
GDP Annual Growth Rate -2.5 2017-12
GDP 12.49 2017-12
GDP per capita 11487 2017-12
GDP per capita PPP 22605 2017-12
Labour آخرین مرجع
Unemployment Rate 6.9 2017-12
Population 1.3 2017-12
Prices آخرین مرجع
Inflation Rate 1.1 2017-12
Money آخرین مرجع
Interest Rate 2.95 2018-10
Deposit Interest Rate 2.45 2016-12
Money Supply M0 142169 2018-02
Money Supply M1 896133 2018-02
Money Supply M2 1130794 2018-02
Trade آخرین مرجع
Current Account -743 2016-12
Current Account to GDP -10.5 2017-12
Crude Oil Production 176 2018-08
Terrorism Index 0 2016-12
Government آخرین مرجع
Government Debt to GDP 53.8 2017-12
Government Budget -2.3 2017-12
Credit Rating 15
Taxes آخرین مرجع
Corporate Tax Rate 35 2018-12
Personal Income Tax Rate 35 2018-12
Sales Tax Rate 15 2018-12
Social Security Rate 26 2018-12
Social Security Rate For Companies 21.5 2018-12
Social Security Rate For Employees 4.5 2018-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 1436 2017-03
IP Addresses 1658 2017-03
Corruption Index 17 2017-12
Corruption Rank 171 2017-12
Ease of Doing Business 177 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه استوایی - شاخص های اقتصادی.