گینه استوایی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 574.70 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 4 4.8 5.6 4 2.24
نرخ بیکاری 6.90 7 7 7 6.5 6
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -5 -5 -5 -5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55 55 55 55 48
بودجه دولت -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.50 4 4.8 5.6 4 2.24
تولید ناخالص داخلی 12.49 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 11486.60 11598 11598 11598 11598 11639
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22604.90 22721 22721 22721 22721 22998
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.90 7 7 7 6.5 6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -5 -5 -5 -5 -6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55 55 55 55 48
بودجه دولت -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.