گینه استوایی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 576.70 585 590 595 599 609
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
نرخ بیکاری 6.90 7 7 6.5 6 6
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -5 -5 -5 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55 55 55 48 48
بودجه دولت -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
تولید ناخالص داخلی 12.49 12.7 12.7 12.7 12.9 12.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 11486.60 11598 11598 11598 11639 11639
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22604.90 22721 22721 22721 22998 22998
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.90 7 7 6.5 6 6
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -5 -5 -5 -6 -6
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.80 55 55 55 48 48
بودجه دولت -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


گینه استوایی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.