السالوادور

بازارها آخرین مرجع
پول 97.19 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم -0.68 2019-09
نرخ بهره 4.39 2019-08
موازنه تجاری -482 2019-09
حساب جاری -104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 26.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6716 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 372 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 379 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1067 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 496 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 807 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 352 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 197 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.42 2018-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.68 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-09
قیمت تولید 117 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-08
اندازه اصل تورم 0.04 2019-08
CPI مسکن آب و برق 135 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-09
تورم مواد غذایی -0.16 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.15 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.71 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.39 2019-08
عرضه پول M0 2.2 2019-08
عرضه پول M1 3950 2019-08
عرضه پول M2 13747 2019-08
عرضه پول M3 14872 2019-08
ذخایر ارزی 4467 2019-09
وام به بخش خصوصی 13345 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -482 2019-09
حساب جاری -104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 462 2019-09
واردات 945 2019-09
گردش سرمایه -165 2019-06
حواله 459 2019-09
ذخایر طلا 1.37 2019-06
بدهی خارجی 17114 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.7 2019-07
تغییرات موجودی انبار 1037 2018-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-07
تولید فولاد 10 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14231 2019-08
قیمت گازوئیل 0.8 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.