السالوادور

بازارها آخرین مرجع
پول 97.43 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 0.8 2019-05
نرخ بهره 4.24 2019-04
موازنه تجاری -517 2019-04
حساب جاری -306 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 24.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6904 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3464 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 314 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 369 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1082 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 16.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 573 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 834 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2017-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.38 2017-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 44.98 2017-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-05
قیمت تولید 116 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-04
اندازه اصل تورم 0.15 2019-04
CPI مسکن آب و برق 136 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-05
تورم مواد غذایی 2.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.68 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.24 2019-04
عرضه پول M0 2.3 2019-01
عرضه پول M1 3802 2018-12
عرضه پول M2 12991 2018-12
عرضه پول M3 14053 2018-12
ذخایر ارزی 3766 2019-05
وام به بخش خصوصی 13155 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -517 2019-04
حساب جاری -306 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 466 2019-04
واردات 983 2019-04
گردش سرمایه -385 2018-09
حواله 478 2019-04
ذخایر طلا 1.4 2019-03
بدهی خارجی 16661 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 72.9 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.38 2018-11
تغییرات موجودی انبار 345 2017-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2019-02
تولید فولاد 8 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14031 2019-04
قیمت گازوئیل 0.89 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.