السالوادور

بازارها آخرین مرجع
پول 98.34 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 0.13 2019-07
نرخ بهره 4.32 2019-06
موازنه تجاری -421 2019-06
حساب جاری -225 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 26.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6425 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 244 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 356 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1124 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 25.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 444 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 718 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 283 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 211 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2017-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.42 2018-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.13 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-07
قیمت تولید 116 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-06
اندازه اصل تورم 0.08 2019-06
CPI مسکن آب و برق 135 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-07
تورم مواد غذایی 1.61 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.26 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.09 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.32 2019-06
عرضه پول M0 2.2 2019-06
عرضه پول M1 3975 2019-05
عرضه پول M2 13423 2019-05
عرضه پول M3 14507 2019-05
ذخایر ارزی 3694 2019-07
وام به بخش خصوصی 13238 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -421 2019-06
حساب جاری -225 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 543 2019-06
واردات 964 2019-06
گردش سرمایه 366 2019-03
حواله 463 2019-06
ذخایر طلا 1.4 2019-03
بدهی خارجی 16809 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.3 2019-04
تغییرات موجودی انبار 1037 2018-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.7 2019-04
تولید فولاد 8 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14122 2019-06
قیمت گازوئیل 0.85 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.