السالوادور

بازارها آخرین مرجع
پول 97.7 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم -0.87 2019-10
نرخ بهره 4.36 2019-09
موازنه تجاری -591 2019-10
حساب جاری -104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 26.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6716 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 372 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 379 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1067 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 496 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 807 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 352 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 197 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.42 2018-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.87 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-10
قیمت تولید 117 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-10
اندازه اصل تورم -0.01 2019-10
CPI مسکن آب و برق 134 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-10
تورم مواد غذایی 0.71 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.51 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.36 2019-09
عرضه پول M0 2.2 2019-10
عرضه پول M1 3942 2019-09
عرضه پول M2 13824 2019-09
عرضه پول M3 14988 2019-09
ذخایر ارزی 4861 2019-10
وام به بخش خصوصی 13381 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -591 2019-10
حساب جاری -104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 493 2019-10
واردات 1084 2019-10
گردش سرمایه -165 2019-06
حواله 483 2019-10
ذخایر طلا 1.37 2019-06
بدهی خارجی 17114 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 23 2019-12
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 1037 2018-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 2019-08
تولید فولاد 10 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14268 2019-09
قیمت گازوئیل 0.79 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.