السالوادور

بازارها آخرین مرجع
پول 96.61 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 7 2017-12
نرخ تورم 0.25 2019-01
نرخ بهره 4.25 2018-12
موازنه تجاری -486 2018-12
حساب جاری -397 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 24.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6484 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3845 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3464 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 392 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 344 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 431 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 279 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 165 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2017-12
افراد بیکار 208694 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.38 2017-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 44.98 2017-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.25 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-01
قیمت تولید 116 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-12
اندازه اصل تورم 0.1 2018-12
CPI مسکن آب و برق 138 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-01
تورم مواد غذایی 0.82 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.68 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2018-12
عرضه پول M0 2.3 2019-01
عرضه پول M1 3802 2018-12
عرضه پول M2 12991 2018-12
عرضه پول M3 14053 2018-12
ذخایر ارزی 3494 2019-01
وام به بخش خصوصی 12915 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -486 2018-12
حساب جاری -397 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2017-12
صادرات 418 2018-12
واردات 904 2018-12
گردش سرمایه -385 2018-09
حواله 407 2019-01
ذخایر طلا 1.4 2019-03
بدهی خارجی 16648 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 72.9 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 3924 2017-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 245 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.38 2018-11
تغییرات موجودی انبار 345 2017-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2018-11
تولید فولاد 8.24 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 20977 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 13791 2018-12
قیمت گازوئیل 0.71 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.