السالوادور

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 97.49 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 1.2 0.5 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.4 1.7 2.4 2.2 2
نرخ تورم 0.80 1.6 2 2.1 2 2.3
نرخ بهره 4.24 4.25 4.3 4.4 4.5 4.5
موازنه تجاری -516.90 -556 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -306.21 -110 -260 -230 -230 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 77 77 77 75 75
بودجه دولت -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جمعیت 6.38 6.44 6.44 6.42 6.46 6.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 820 820 790 790 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291.00 296 297 345 345 370
هزینه زندگی خانواده 515.00 504 495 486 486 515
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 1.6 2 2.1 2 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.01 114 115 115 115 117
قیمت تولید 116.14 117 117 118 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 1.68 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 2.30 1.4 1.7 1.5 1.5 2
CPI مسکن آب و برق 135.75 138 140 141 140 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.41 114 114 111 111 113
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.24 4.25 4.3 4.4 4.5 4.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -516.90 -556 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -306.21 -110 -260 -230 -230 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 72.90 150 45 120 120 100
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 77 77 77 75 75
بودجه دولت -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 4203.30 4104 4090 4304 4296 4390
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 1.38 -0.9 1.6 2.2 2.2 2.4
تغییرات موجودی انبار 344.85 -80 -80 -80 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 2.30 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 21664.20 21092 21019 22184 22141 22628
قیمت گازوئیل 0.89 0.73 0.71 0.69 0.67 0.67


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.