السالوادور

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 96.62 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.4 0.6 1.2 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.9 2.4 1.7 2.6 2
نرخ تورم 0.25 1.4 1.6 2 2.1 2.3
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -486.40 -557 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -397.24 50 -110 -260 -230 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 77 77 77 77 75
بودجه دولت -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 6.38 6.44 6.44 6.44 6.42 6.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 790 820 820 790 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291.00 345 296 297 345 370
هزینه زندگی خانواده 515.00 515 504 495 486 515
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.25 1.4 1.6 2 2.1 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.24 113 114 115 115 118
قیمت تولید 116.14 117 117 117 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 1.68 1.7 1.6 1.6 1.8 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 0.82 1.2 1.4 1.7 1.5 2
CPI مسکن آب و برق 137.52 136 138 140 142 146
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.83 111 114 114 113 116
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -486.40 -557 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -397.24 50 -110 -260 -230 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.2
گردش سرمایه -384.60 -100 -70 -165 -170 -190
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 72.90 100 150 45 120 100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 77 77 77 77 75
بودجه دولت -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2
ارزش بودجه دولت -274.40 -46.96 -62.63 -78.3 -93.97 -68.11
هزینه های دولت 3923.80 3998 4018 3991 4026 4106
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.38 2 -0.9 1.6 2.2 2.4
تغییرات موجودی انبار 344.85 -80 -80 -80 -80 265
شاخص اقتصادی مقدم 3.20 1.6 1.4 1.7 2.2 2.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 20976.59 21176 21228 21155 21522 21952
قیمت گازوئیل 0.71 0.7 0.68 0.67 0.65 0.65


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.