مصر

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 14304.37 13683 13489 13297 13108 12739
پول 16.57 16.55 16.59 16.63 16.68 16.76
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.3 5.6 5.4 5.3 5.7
نرخ بیکاری 7.50 9.2 7.6 7.1 6.8 7.3
نرخ تورم 8.70 9.3 10 9.8 9.6 9.3
نرخ بهره 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75 13.75
موازنه تجاری -3337.00 -3433 -2800 -2790 -4600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 86 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -7.2 -6.6 -6.6 -6.6
شاخص PMI تولید 50.30 48.7 49.8 50.2 48.7 48.7
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 5.3 5.6 5.4 5.3 5.7
تولید ناخالص داخلی 250.90 280 280 315 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 933169.60 943429 985427 983561 982628 1041596
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 2890 2890 2950 2950 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 11200 11200 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91811.80 135790 96953 96770 96678 102480
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59846.30 46168 63198 63078 63018 66800
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164791.30 157074 174020 173690 173525 183939
تولید ناخالص داخلی از معادن 93349.60 66540 98577 98390 98297 104196
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39271.90 45664 45794 45708 45664 48405
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 7.50 9.2 7.6 7.1 6.8 7.3
افراد بیکار 2094.00 2560 2280 2680 2400 2200
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1700 1700 1700
جمعیت 96.20 100 98.2 100 100 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2250 2550 2550 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 8.70 9.3 10 9.8 9.6 9.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 305.90 321 318 328 329 347
قیمت مصرف کننده اصلی 266.90 272 279 285 290 303
اندازه اصل تورم 5.90 7.2 8.5 8.7 8.8 8.7
تورم مواد غذایی 9.00 13 12 10 8.5 8
قیمت تولید 200.70 222 203 214 209 218
تغییر قیمت تولید کننده 6.00 7 6 5 4 7
CPI مسکن آب و برق 192.60 195 197 197 197 215
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 307.00 311 314 315 315 343
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75 13.75
عرضه پول M2 3863645.00 3833894 3928468 4020490 4050000 4363664
نرخ بهره سپرده 11.60 11.6 11.6 11.6 11.6 10.6
نرخ وام 16.75 15.75 15.75 15.75 16.75 15.75
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -3337.00 -3433 -2800 -2790 -4600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 6022.00 5700 6700 7300 6800 7250
صادرات 2685.00 2600 2680 2700 2540 3300
حواله 6136.90 6100 6350 6350 7800 7000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 86 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -7.2 -6.6 -6.6 -6.6
هزینه های دولت 100.00 104 105 104 104 110
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 50.30 48.7 49.8 50.2 48.7 48.7
تولید صنعتی 5.80 6.3 7.3 5.1 5.6 6.4
تولید صنعتی 1.90 5.1 4.7 -4.4 2.4 4.9
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 1147.00 1265 1268 1266 1265 1341
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.00 86 81 86 84 85
نرخ وام بانکی 16.40 16.4 16.4 16.4 16.4 15.4


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.