مصر

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 14239.45 14037 13819 13605 13394 12981
پول 16.23 16.27 16.31 16.35 16.38 16.46
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5.8 5.4 5.3 5.6 6
نرخ بیکاری 7.50 7.6 7.1 6.8 8 7.3
نرخ تورم 4.80 7.8 6.7 7.4 8.3 9
نرخ بهره 13.25 13.25 12.75 12.75 12.5 12.5
موازنه تجاری -4206.00 -2800 -2790 -4600 -4260 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 89 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
شاخص PMI تولید 49.50 49.8 50.2 48.7 48.5 48.7
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5.8 5.4 5.3 5.6 6
تولید ناخالص داخلی 250.90 280 315 315 315 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 958629.60 987293 1010396 1009437 1012313 1046531
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 2890 2950 2950 2950 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 11200 12100 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 99616.90 97137 104996 104897 105195 102965
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59242.40 63317 62441 62382 62560 67116
تولید ناخالص داخلی از ساخت 156442.50 174349 164890 164734 165203 184810
تولید ناخالص داخلی از معادن 122278.00 98764 128881 128759 129126 104690
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39085.90 41550 41197 41157 41275 44043
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.6 7.1 6.8 8 7.3
افراد بیکار 2094.00 2280 2680 2400 2170 2200
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
جمعیت 98.00 98.73 99.46 99.46 99.46 99.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200.00 2550 2550 2550 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.80 7.8 6.7 7.4 8.3 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.40 311 318 323 333 340
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 274 280 286 286 296
اندازه اصل تورم 2.60 6.5 7 7.3 7.5 8
تورم مواد غذایی 0.30 5.7 5.8 5.7 5.7 5.8
قیمت تولید 203.70 225 225 214 109 254
تغییر قیمت تولید کننده -48.30 7.3 5 4.6 5.5 6.8
CPI مسکن آب و برق 104.30 193 191 193 209 210
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.30 307 306 309 334 335
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.25 13.25 12.75 12.75 12.5 12.5
عرضه پول M2 3929472.00 3833894 3928468 4050000 4050000 4363664
نرخ بهره سپرده 11.10 11.1 10.6 10.6 10.35 10.35
نرخ وام 14.25 14.25 13.75 13.75 13.5 13.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -4206.00 -2800 -2790 -4600 -4260 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 6421.00 6700 7300 6800 6080 7250
صادرات 2215.00 2680 2700 2540 2890 3300
حواله 6165.50 6350 6350 7800 6400 7000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.50 86 89 89 89 89
بودجه دولت -8.20 -7.2 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
هزینه های دولت 101.00 106 106 106 107 112
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 49.50 49.8 50.2 48.7 48.5 48.7
تولید صنعتی 3.40 3.6 4.8 6.4 3.7 6.3
تولید صنعتی 8.40 4.5 -2.3 2.4 3.2 3.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 1068.00 1214 1126 1125 1128 1286
نرخ وام بانکی 16.30 16.3 15.8 15.8 15.55 15.55
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.00 88 87 83 86 85


مصر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.