اکوادور

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1427.04 1406 1400 1394 1388 1376
پول 96.48 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -0.6 0.6 0.9 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.4 0.8 1 1.2 1.3
نرخ بیکاری 4.80 4.6 5 4.7 5.2 5.4
نرخ تورم 0.54 0.6 0.8 1 1.2 1.6
نرخ بهره 7.99 8.85 8.95 8.5 8.4 8.2
موازنه تجاری -99461.00 120000 -110000 -120000 -1804000 -420000
حساب جاری -126.43 80 -100 -280 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 46 46 46 46 40
بودجه دولت -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.7
اطمینان کسب و کار 1365.40 1375 1390 1410 1430 1535
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 -0.6 0.6 0.9 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.4 0.8 1 1.2 1.3
تولید ناخالص داخلی 103.06 109 109 109 109 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18064196.00 18030739 17991495 18027192 18062889 18297707
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4298638.00 4329028 4306932 4315478 4324023 4380235
تولید ناخالص داخلی سرانه 5269.62 5100 5100 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10581.94 10850 10850 10850 10850 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1415931.00 1461143 1422535 1425357 1428180 1446746
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1557646.00 1576238 1569687 1573222 1576338 1596830
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087533.00 2096407 2090801 2094949 2099097 2126386
تولید ناخالص داخلی از معادن 1638355.00 1613597 1619274 1654739 1658015 1679569
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1202334.00 1177067 1218582 1214357 1216762 1232580
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1075591.00 1084393 1082584 1084732 1086880 1101009
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1272790.00 1254190 1269954 1272474 1274994 1291568
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 510846.00 527660 519884 520916 521947 528732
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.6 5 4.7 5.2 5.4
دستمزد 437.44 455 461 465 455 475
دستمزد در تولید 437.00 453 440 442 460 470
حداقل دستمزد 394.00 394 394 394 394 405
نرخ اشتغال 49.30 50 48 48.7 49 52
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.54 0.6 0.8 1 1.2 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.77 106 106 107 106 108
قیمت تولید 103.38 102 102 102 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -1.2 -1.4 -1.2 0.6 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8
تورم مواد غذایی 0.40 0.1 0.4 0.6 0.4 0.8
CPI مسکن آب و برق 115.75 115 116 116 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.82 107 106 108 108 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.99 8.85 8.95 8.5 8.4 8.2
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.50 3.66 3.76 3.31 3.21 3.21
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -99461.00 120000 -110000 -120000 -1804000 -420000
حساب جاری -126.43 80 -100 -280 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.5 0.5 0.5 1.8
واردات 1805354.00 1820000 1860000 1970000 2000000 2400000
صادرات 1705893.00 1940000 1750000 1850000 196000 1980000
حواله 768.07 850 845 855 870 920
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 46 46 46 46 40
بودجه دولت -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.7
ارزش بودجه دولت -305.96 -120 -235 0 -1060 -540
هزینه های دولت 2775694.00 2745050 2799552 2803451 2809002 2845519
مخارج نظامی 2413.24 2200 2200 2200 2200 2150
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 1365.40 1375 1390 1410 1430 1535
شاخص اقتصادی مقدم -2.30 3.4 2.6 1.8 3 2
تولید صنعتی 5.90 4 3.7 3.8 3.8 3.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 11211919.00 11195883 11259577 11281917 11304258 11451213


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.