اکوادور

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 1364.22 1396 1390 1384 1378 1367
پول 97.37 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.9 0.7 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 0.8 0.5 0.1 0.3 0.3
نرخ بیکاری 5.80 5 4.7 5.2 5.2 5.4
نرخ تورم -0.12 0.6 0.8 1.2 1.3 1.6
نرخ بهره 8.75 8.95 8.5 8.4 8.2 8.2
موازنه تجاری -30521.00 -110000 -120000 -1804000 -1804000 -420000
حساب جاری -776.50 -100 -280 180 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.5 0.5 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 46 46 40 40
بودجه دولت -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 1365.40 1390 1410 1430 1430 1535
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.9 0.7 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 0.8 0.5 0.1 0.3 0.3
تولید ناخالص داخلی 103.06 109 109 109 115 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18094508.00 18049889 18244838 18311642 18365926 18549693
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4253752.00 4317647 4341624 4304797 4317558 4360759
تولید ناخالص داخلی سرانه 5269.62 5100 5100 5100 5250 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10581.94 10850 10850 10850 11000 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1445226.00 1424065 1430090 1462569 1466904 1481582
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1528930.00 1569687 1573222 1547277 1551864 1567392
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087212.00 2100538 2108408 2112259 2118520 2139718
تولید ناخالص داخلی از معادن 1619904.00 1619274 1654739 1639343 1644203 1660654
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1232014.00 1218582 1214357 1246798 1250494 1263007
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1087451.00 1081992 1086347 1100500 1103763 1114807
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1291519.00 1269699 1285518 1307017 1310892 1324008
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 497579.00 522610 515954 503550 505043 510096
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.80 5 4.7 5.2 5.2 5.4
دستمزد 437.44 461 465 455 455 475
دستمزد در تولید 437.00 440 442 460 460 470
حداقل دستمزد 394.00 394 394 394 405 405
نرخ اشتغال 47.00 48 48.7 49 49 52
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -0.12 0.6 0.8 1.2 1.3 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.31 105 106 107 107 108
قیمت تولید 102.97 102 102 103 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -1.4 -1.2 0.6 0.4 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
تورم مواد غذایی -1.05 0.4 0.6 0.4 0.4 0.8
CPI مسکن آب و برق 115.32 116 116 117 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.65 106 108 109 110 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 8.75 8.95 8.5 8.4 8.2 8.2
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.50 3.63 3.18 3.08 2.88 2.88
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -30521.00 -110000 -120000 -1804000 -1804000 -420000
حساب جاری -776.50 -100 -280 180 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 0.5 0.5 0.5 1.8 1.8
واردات 1725820.00 1860000 1970000 2000000 2000000 2400000
صادرات 1695299.00 1750000 1850000 196000 196000 1980000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 46 46 40 40
بودجه دولت -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 2844648.00 2799552 2803451 2878784 2887318 2916208
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 1365.40 1390 1410 1430 1430 1535
شاخص اقتصادی مقدم -2.30 2.6 1.8 3 3.3 2
تولید صنعتی 5.90 3.7 3.8 3.8 3.8 3.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 11308567.00 11253863 11324038 11444270 11478196 11593045


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.