تیمور شرقی

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.6 2019-02
تورم مواد غذایی 1.3 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.69 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -57458 2019-02
حساب جاری -339 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 1975 2019-02
واردات 59433 2019-02
تولید نفت خام 30 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 25878 2018-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 471837 2018-12
ارزش بودجه دولت -410904 2018-12
درآمدهای دولت 60933 2018-12
مخارج نظامی 25.19 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 487 2018-12
شاخص رقابتی 3.17 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 120 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 221772 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.