تیمور شرقی

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.2 2018-12
تورم مواد غذایی 1.5 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -50108 2018-12
حساب جاری -284 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.1 2017-12
صادرات 2089 2018-12
واردات 52197 2018-12
تولید نفت خام 32 2018-08
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 18259 2018-09
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 137941 2018-09
ارزش بودجه دولت -99917 2018-09
درآمدهای دولت 38024 2018-09
مخارج نظامی 25.19 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 498 2018-09
شاخص رقابتی 3.17 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 113 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 216027 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.