تیمور شرقی

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2.58 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2760 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6796 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.27 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 102 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92 2019-10
تورم مواد غذایی 0.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -58146 2019-09
حساب جاری -339 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 3318 2019-09
واردات 61465 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 18823 2019-06
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 316766 2019-06
ارزش بودجه دولت -268413 2019-06
درآمدهای دولت 48353 2019-06
مخارج نظامی 20.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 450 2019-06
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 119 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 225886 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.