تیمور شرقی

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 5.7 5.7 5.7 5.7 4.8
تولید ناخالص داخلی 2.95 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10 2699 2699 2699 2699 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10 6594 6594 6594 6594 6250
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
جمعیت 1.30 1.34 1.34 1.34 1.33 1.36
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.8 3 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.50 1.6 1.8 1.7 1.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.80 108 109 109 110 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 109 109 109 109 111
اندازه اصل تورم 2.60 2.7 2.5 2.2 2.1 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.80 105 105 106 106 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.20 92.33 93.89 95.15 95.48 99.3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -50107.92 -45892 -45712 -46201 -49243 -46722
حساب جاری -283.50 -750 -750 -750 -750 -811
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 2.5
صادرات 2089.24 2008 2788 2999 1757 5778
واردات 52197.16 47900 48500 49200 51000 52500
ورود توریست 18259.00 16100 16800 16700 16200 16200
تولید نفت خام 32.00 31 30 30 30 30
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بودجه دولت -29.00 -12 -12 -12 -12 -5
مخارج نظامی 25.19 25.8 25.8 25.8 25.8 24.6
ارزش بودجه دولت -99917.00 -315858 -196624 -168321 -736613 -736613
درآمدهای دولت 38024.00 58921 71079 79548 101732 101732
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اعتبار بخش خصوصی 216027.00 211899 216000 211680 217221 217221


تیمور شرقی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.