جمهوری دومینیکن

بازارها آخرین مرجع
پول 52.8 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
نرخ تورم 2.48 2019-10
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 81.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123404 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292234 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2019-06
جمعیت 10.27 2018-12
نرخ اشتغال 61 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.48 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2019-10
اندازه اصل تورم 2.23 2019-10
CPI مسکن آب و برق 120 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-10
تورم مواد غذایی 7.8 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 176 2019-03
انتظارات تورم 3.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 7492 2019-10
عرضه پول M0 110629 2019-10
عرضه پول M1 373980 2019-11
عرضه پول M2 1084223 2019-11
عرضه پول M3 1475240 2019-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 954 2019-06
واردات 1617 2019-06
حواله 575 2019-10
ذخایر طلا 0.57 2019-06
گردش سرمایه -1508 2019-06
بدهی خارجی 23431 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 713 2019-06
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
ورود توریست 372205 2019-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
ارزیابی اعتبار 38 2019-12
هزینه های مالی 52626 2019-09
ارزش بودجه دولت -1599 2019-09
بدهی های دولت 44034 2019-08
درآمدهای دولت 51026 2019-09
هزینه های دولت 118306 2019-06
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار -17468 2019-06
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.1 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 780310 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.