جمهوری دومینیکن

بازارها آخرین مرجع
پول 50.63 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
نرخ تورم 1.31 2019-05
نرخ بهره 5.5 2019-05
موازنه تجاری -664 2018-09
حساب جاری -629 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.69 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 75.93 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1067998 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 278378 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
جمعیت 10.17 2017-12
نرخ اشتغال 60 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.31 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-05
اندازه اصل تورم 1.98 2019-05
CPI مسکن آب و برق 121 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-05
تورم مواد غذایی 1.6 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 163 2018-12
انتظارات تورم 3.21 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-05
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 7276 2019-04
عرضه پول M0 117084 2018-12
عرضه پول M1 362717 2018-12
عرضه پول M2 1067324 2018-12
عرضه پول M3 1401115 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -664 2018-09
حساب جاری -629 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 847 2018-12
واردات 1610 2018-12
حواله 675 2019-03
ذخایر طلا 0.57 2018-12
گردش سرمایه -1858 2018-09
بدهی خارجی 21546 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442 2018-09
شاخص تروریسم 0.38 2017-12
ورود توریست 659008 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 52740 2019-01
ارزش بودجه دولت 5405 2019-01
بدهی های دولت 40375 2018-11
درآمدهای دولت 58145 2019-01
هزینه های دولت 132960 2018-12
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار -8350 2018-12
شاخص رقابتی 57.38 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 735336 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.