جمهوری دومینیکن

بازارها آخرین مرجع
پول 50.6 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم 1.4 2019-07
نرخ بهره 4.75 2019-07
موازنه تجاری -698 2019-03
حساب جاری 232 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.12 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 81.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1090079 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 270693 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
جمعیت 10.27 2018-12
نرخ اشتغال 61.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 64.9 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-07
اندازه اصل تورم 2.04 2019-07
CPI مسکن آب و برق 119 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-07
تورم مواد غذایی 3.9 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 176 2019-03
انتظارات تورم 3.19 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-07
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 8712 2019-06
عرضه پول M0 109153 2019-05
عرضه پول M1 365515 2019-05
عرضه پول M2 1085984 2019-05
عرضه پول M3 1440683 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -698 2019-03
حساب جاری 232 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 1000 2019-03
واردات 1698 2019-03
حواله 567 2019-06
ذخایر طلا 0.57 2018-12
گردش سرمایه -452 2019-03
بدهی خارجی 21654 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 805 2019-03
شاخص تروریسم 0.38 2017-12
ورود توریست 527732 2019-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 54902 2019-05
ارزش بودجه دولت -278 2019-05
بدهی های دولت 41849 2019-04
درآمدهای دولت 54624 2019-05
هزینه های دولت 109948 2019-03
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 7960 2019-03
شاخص رقابتی 57.38 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 730986 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.