جمهوری دومینیکن

بازارها آخرین مرجع
پول 51 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
نرخ تورم 1.47 2019-03
نرخ بهره 5.5 2019-03
موازنه تجاری -664 2018-09
حساب جاری -629 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 75.93 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 985298 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 244141 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
جمعیت 10.17 2017-12
نرخ اشتغال 60 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.47 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2019-03
اندازه اصل تورم 2.15 2019-03
CPI مسکن آب و برق 121 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2019-03
تورم مواد غذایی 0.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-09
انتظارات تورم 3.21 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-03
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 7134 2019-02
عرضه پول M0 117084 2018-12
عرضه پول M1 362717 2018-12
عرضه پول M2 1067324 2018-12
عرضه پول M3 1401115 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -664 2018-09
حساب جاری -629 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
صادرات 847 2018-12
واردات 1618 2018-09
حواله 604 2018-12
ذخایر طلا 0.57 2018-12
گردش سرمایه -1858 2018-09
بدهی خارجی 21546 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442 2018-09
شاخص تروریسم 0.38 2017-12
ورود توریست 659008 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 97262 2018-12
ارزش بودجه دولت -44413 2018-12
بدهی های دولت 40375 2018-11
درآمدهای دولت 52849 2018-12
هزینه های دولت 114366 2018-09
مخارج نظامی 496 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55 2018-09
تغییرات موجودی انبار 16070 2018-09
شاخص رقابتی 57.38 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 665760 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.