جمهوری دومینیکن

بازارها آخرین مرجع
پول 52.7 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
نرخ تورم 2.02 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.36 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 81.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7751 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15821 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1123404 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292234 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-03
جمعیت 10.27 2018-12
نرخ اشتغال 61.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 64.9 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.02 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 130 2019-09
اندازه اصل تورم 2.14 2019-09
CPI مسکن آب و برق 119 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-09
تورم مواد غذایی 7.1 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 176 2019-03
انتظارات تورم 3.08 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی 7900 2019-08
عرضه پول M0 108966 2019-07
عرضه پول M1 370090 2019-09
عرضه پول M2 1080650 2019-09
عرضه پول M3 1454232 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -664 2019-06
حساب جاری -384 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 2018-12
صادرات 954 2019-06
واردات 1617 2019-06
حواله 615 2019-08
ذخایر طلا 0.57 2019-06
گردش سرمایه -1508 2019-06
بدهی خارجی 23564 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 713 2019-06
شاخص تروریسم 0.38 2017-12
ورود توریست 591348 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.41 2018-12
بودجه دولت 0.35 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 64007 2019-07
ارزش بودجه دولت -7371 2019-07
بدهی های دولت 44470 2019-06
درآمدهای دولت 56636 2019-07
هزینه های دولت 118306 2019-06
مخارج نظامی 602 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.4 2019-06
تغییرات موجودی انبار -17468 2019-06
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 30 2018-12
رتبه فساد مالی 129 2018-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.8 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 780310 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.