جمهوری دومینیکن

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 50.61 50.49 50.64 50.79 50.95 51.25
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 -0.3 4 -1.7 5.2 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 5.7 5.4 5 5.2 4.7
نرخ بیکاری 5.60 5 4.8 5.4 5.2 5.3
نرخ تورم 0.71 1 1.9 2.7 3.2 4.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25
موازنه تجاری -664.20 -653 -648 -633 -605 -640
حساب جاری -629.00 420 50 -236 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 53 53 53 53 52
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 -0.3 4 -1.7 5.2 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 5.7 5.4 5 5.2 4.7
تولید ناخالص داخلی 75.93 80 80 80 80 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08 7600 7600 7600 7600 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86 15200 15200 15200 15200 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 985297.73 1005091 1065917 1061872 1063895 1113898
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.60 5 4.8 5.4 5.2 5.3
جمعیت 10.17 10.4 10.4 10.4 10.26 10.35
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.71 1 1.9 2.7 3.2 4.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.42 133 135 135 135 141
نرخ تورم (ماهانه) -0.17 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
تورم مواد غذایی -0.40 3.5 3.48 3.33 3.4 3.5
CPI مسکن آب و برق 120.71 126 128 130 128 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.84 130 134 135 134 140
اندازه اصل تورم 2.38 2.78 2.83 2.85 2.86 2.88
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25
نرخ بهره سپرده 7.60 7.2 7.45 7.45 7.2 7.2
عرضه پول M0 117083.70 98400 98600 98650 98800 98900
عرضه پول M1 362717.40 345000 345500 350000 350000 360000
عرضه پول M2 1067323.80 1035000 1037000 1038000 1036000 1037000
عرضه پول M3 1401115.10 1360000 1365000 1375000 1365000 1375000
ذخایر ارزی 7049.20 7251 7237 7240 7239 7240
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -664.20 -653 -648 -633 -605 -640
حساب جاری -629.00 420 50 -236 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
واردات 1618.10 1560 1555 1540 1545 1600
حواله 603.92 740 780 526 760 850
ورود توریست 659008.00 530000 565000 525900 500000 500000
بدهی خارجی 21546.50 20750 20680 20700 20730 20740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442.40 440 565 540 530 800
گردش سرمایه -1858.00 -460 130 -477 -450 -500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 53 53 53 53 52
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
مخارج نظامی 496.24 510 510 510 510 514
درآمدهای دولت 50027.10 55000 54000 48954 55000 60000
ارزش بودجه دولت -8553.70 -1000 2000 -5709 1000 4000
بدهی های دولت 40375.30 38920 38930 38940 38920 38940
هزینه های مالی 58580.70 56000 52000 54662 54000 56000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 7.20 6 5.7 5.3 5.4 4.7
اطمینان کسب و کار 55.00 62 62 63 62 63


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.