جمهوری دومینیکن

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 50.72 50.56 50.67 50.78 50.89 51.12
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 4 -1.7 5.2 5.2 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 5.4 5 5.5 5.2 5.2
نرخ بیکاری 5.60 4.8 5.4 5.2 5.2 5.3
نرخ تورم 1.47 1.9 2.7 3.2 3.1 2.3
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.25 5.25
موازنه تجاری -664.20 -648 -633 -605 -605 -640
حساب جاری -629.00 50 -236 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.3 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 53 53 53 52 52
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 4 -1.7 5.2 5.2 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 5.4 5 5.5 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 75.93 80 80 80 84 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08 7600 7600 7600 7800 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86 15200 15200 15200 15700 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 985297.73 1064134 1034563 1039489 1036533 1093543
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.60 4.8 5.4 5.2 5.2 5.3
جمعیت 10.17 10.4 10.4 10.26 10.35 10.35
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.47 1.9 2.7 3.2 3.1 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.75 132 134 134 134 137
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 0.80 3.48 3.33 3.4 3.5 3.5
CPI مسکن آب و برق 121.37 126 129 125 125 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.24 131 134 131 130 134
اندازه اصل تورم 2.15 2.83 2.85 2.86 2.86 2.88
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.25 5.25
نرخ بهره سپرده 7.60 7.6 7.6 7.6 7.35 7.35
عرضه پول M2 1067323.80 1037000 1038000 1036000 1036000 1037000
ذخایر ارزی 7134.10 7237 7240 7239 7239 7240
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -664.20 -648 -633 -605 -605 -640
حساب جاری -629.00 50 -236 -240 -240 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.3 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6
واردات 1618.10 1555 1540 1545 1545 1600
ورود توریست 659008.00 565000 525900 500000 500000 500000
بدهی خارجی 21546.50 20680 20700 20730 20730 20740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 442.40 565 540 530 530 800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 53 53 53 52 52
بودجه دولت -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9
بدهی های دولت 40375.30 38930 38940 38920 38920 38940
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص اقتصادی مقدم 6.00 5.7 5.3 5.4 5.2 4.7
اطمینان کسب و کار 55.00 62 63 62 62 63


جمهوری دومینیکن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.