دومینیکا

GDP آخرین مرجع
GDP 0.56 2017-12
GDP Per Capita Ppp 9673 2017-12
GDP per capita 6557 2017-12
Prices آخرین مرجع
CPI Transportation 131 2018-10
Money آخرین مرجع
Deposit Interest Rate 1.76 2017-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 3901 2017-03
IP Addresses 7952 2017-03
Corruption Index 57 2017-12
Corruption Rank 42 2017-12
Ease of Doing Business 103 2018-12
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 15 2018-12


دومینیکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی