دومینیکا

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.56 0.57 0.6 0.6 0.6 0.6
GDP Per Capita Ppp 9673.37 9779 9650 9650 9650 9900
GDP per capita 6556.65 7168 7000 7000 7000 7350
CPI Transportation 130.66 130 130 131 131 132
Deposit Interest Rate 1.76 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.56 0.57 0.6 0.6 0.6 0.6
GDP Per Capita Ppp 9673.37 9779 9650 9650 9650 9900
GDP per capita 6556.65 7168 7000 7000 7000 7350
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
CPI Transportation 130.66 130 130 131 131 132
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Deposit Interest Rate 1.76 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.