دومینیکا

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 0.56 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673.37 9650 9650 9650 9900 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6556.65 7000 7000 7000 7350 7350
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 0.56 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673.37 9650 9650 9650 9900 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6556.65 7000 7000 7000 7350 7350
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 1.76 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


دومینیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.