جیبوتی

بازارها آخرین مرجع
پول 178 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
نرخ تورم 3.7 2019-06
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.97 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1580 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-06
تورم مواد غذایی 7.2 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.65 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -111187 2017-12
حساب جاری -52179 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.8 2018-12
صادرات 25290 2017-12
واردات 136477 2017-12
شاخص تروریسم 0.71 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2009 2017-03
آدرس های IP 12438 2017-03
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 99 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جیبوتی - شاخص های اقتصادی.