جیبوتی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 177.50 177 177 177 177 177
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5
موازنه تجاری -111187.00 -88468 -91203 -93939 -96675 -81164
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -17 -17 -17 -17 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 80 80 80 80 82
بودجه دولت -15.50 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 1.84 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1579.90 1847 1847 1690 1690 1891
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139.30 3759 3759 3359 3359 3759
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5
تورم مواد غذایی 1.90 1.5 1.3 1 1.2 2.1
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.65 1.7 1.7 1.45 1.7 1.7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -111187.00 -88468 -91203 -93939 -96675 -81164
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00 -17 -17 -17 -17 -15
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 80 80 80 80 82
بودجه دولت -15.50 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


جیبوتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.