دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.72 2019-12
بازار سهام 1117 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.28 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
نرخ بیکاری 3.7 2019-10
نرخ تورم 0.7 2019-11
نرخ بهره -0.75 2019-11
موازنه تجاری 7292 2019-10
حساب جاری 27441 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -6 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.4 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-10
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 351 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533107 2019-09
تولید ناخالص ملی 549020 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108654 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 62889 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5249 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24778 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69530 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5276 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96546 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 94830 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-10
افراد شاغل 2797 2019-09
افراد بیکار 103893 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2019-10
هزینه های کار 102 2019-09
بهره وری 112 2019-09
دستمزد 41736 2018-12
دستمزد در تولید 144 2019-09
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 66.3 2019-10
استخدام تمام وقت 2108 2019-06
پست های خالی شغلی 37670 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-10
قسمت مدت زمان اشتغال 672 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-10
اندازه اصل تورم 0.8 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-09
قیمت تولید 103 2019-10
قیمت صادرات 119 2019-09
قیمت واردات 115 2019-09
تورم مواد غذایی 1.2 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.75 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-12
عرضه پول M0 61912 2019-10
عرضه پول M1 1309741 2019-10
عرضه پول M2 1400399 2019-10
عرضه پول M3 1508476 2019-10
ترازنامه بانک 4390682 2019-10
ذخایر ارزی 440700 2019-11
وام به بخش خصوصی 362 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 486 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 269 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7292 2019-10
حساب جاری 27441 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-12
صادرات 65901 2019-10
واردات 58609 2019-10
بدهی خارجی 571 2019-10
رابطه مبادله 106 2019-08
گردش سرمایه 50 2019-10
ذخایر طلا 66.55 2019-12
تولید نفت خام 98 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 700 2018-12
شاخص تروریسم 0.96 2018-12
فروش اسلحه 27 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.1 2018-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 17230 2019-06
هزینه های دولت 130299 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.4 2018-12
درآمدهای دولت 302641 2019-06
بدهی های دولت 637 2019-10
هزینه های مالی 258412 2019-06
درخواست پناهندگی 230 2019-10
ارزیابی اعتبار 100 2019-12
مخارج نظامی 3971 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -6 2019-11
تولید صنعتی 1.1 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-10
تولید صنعتی 7.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 80.6 2019-12
میزان سفارشات جدید 12 2019-09
تغییرات موجودی انبار 3875 2019-09
ورشکستگی 932 2019-11
ثبت خودرو 18378 2019-10
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 81.17 2019-12
رتبه رقابتی 10 2019-12
سود شرکت سهامی 282297 2017-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2019-12
تولید الکتریسیته 2065 2019-09
شاخص PMI تولید 53 2019-11
استخراج معدن -19.2 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.4 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 236468 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 1127877 2018-12
پس انداز های شخصی 13.19 2019-06
نرخ وام بانکی 0.05 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 469 2019-10
قیمت گازوئیل 1.84 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 235 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.1 2019-08
شاخص مسکن 119 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 60.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2607 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.