دانمارک

بازارها آخرین مرجع
پول 6.58 2019-02
بازار سهام 975 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.23 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
نرخ تورم 1.3 2019-01
نرخ بهره -0.65 2019-01
موازنه تجاری 1564 2018-12
حساب جاری 15894 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12
بودجه دولت 1 2017-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.3 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 325 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 510222 2018-09
تولید ناخالص ملی 524758 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107026 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5341 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25270 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61418 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5884 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97951 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88603 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
افراد شاغل 2801 2018-09
افراد بیکار 104360 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 8.7 2018-12
هزینه های کار 108 2018-09
بهره وری 128 2018-09
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 140 2018-09
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 65.8 2018-12
استخدام تمام وقت 2141 2018-09
پست های خالی شغلی 36274 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 660 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 1.4 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2018-09
قیمت تولید 110 2018-12
قیمت صادرات 118 2018-12
قیمت واردات 117 2018-12
تورم مواد غذایی 1.1 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.32 2019-02
عرضه پول M0 63243 2018-12
عرضه پول M1 1224232 2018-12
عرضه پول M2 1319860 2018-12
عرضه پول M3 1439125 2018-12
ترازنامه بانک 3688127 2018-12
ذخایر ارزی 455500 2019-01
وام به بخش خصوصی 357 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 496 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1564 2018-12
حساب جاری 15894 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
صادرات 49838 2018-12
واردات 48274 2018-12
بدهی خارجی 1289 2018-11
رابطه مبادله 101 2018-11
گردش سرمایه 63 2018-11
ذخایر طلا 66.5 2019-03
تولید نفت خام 69 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2017-12
شاخص تروریسم 0.82 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12
بودجه دولت 1 2017-12
ارزش بودجه دولت -2989 2018-09
هزینه های دولت 129582 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2017-12
درآمدهای دولت 276932 2018-09
بدهی های دولت 618 2018-12
هزینه های مالی 279921 2018-09
درخواست پناهندگی 305 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-01
تولید صنعتی 15.2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.9 2018-12
تولید صنعتی 5.2 2018-11
استفاده از ظرفیت 81.4 2019-03
میزان سفارشات جدید 6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3219 2018-09
ورشکستگی 686 2019-01
ثبت خودرو 21296 2019-01
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2018-12
رتبه فساد مالی 1 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 3241 2018-12
شاخص PMI تولید 51.14 2019-01
استخراج معدن -3.9 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.3 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
هزینه های مصرف کننده 232697 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 10.96 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 487 2018-12
قیمت گازوئیل 1.79 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.6 2018-11
شاخص مسکن 116 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 62.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: دانمارک - شاخص های اقتصادی.