دانمارک

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.64 6.69 6.72 6.76 6.8 6.87
بازار سهام 1005.96 1004 992 980 967 943
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
نرخ بیکاری 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
نرخ تورم 1.20 0.9 1.3 1.2 1.5 1.4
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
موازنه تجاری 4480.80 7400 6600 1700 2800 800
حساب جاری 11990.00 16400 10200 12000 8000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33.8 33.8 33.8 33.5 33.5
بودجه دولت 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
اطمینان کسب و کار -5.00 -8 -6 -7 -4 -4
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 1 -2 -1 -3 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.5 1.6 1.6 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 324.87 340 340 340 360 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 515903.00 509344 512941 524157 523642 533592
تولید ناخالص ملی 529677.00 516621 527555 538152 537622 547839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107123.00 122029 107596 108837 108730 110796
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17 63200 63200 63200 64700 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51 47000 47000 47000 47350 47350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5623.00 5825 5369 5713 5707 5816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26117.00 25158 25405 26535 26509 27012
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64672.00 63835 61745 65707 65642 66889
تولید ناخالص داخلی از معادن 6211.00 6054 5915 6310 6304 6424
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98072.00 100114 98473 99641 99543 101435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 92643.00 89964 89075 94125 94033 95820
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
دستمزد 40953.70 42171 42371 41800 41800 42200
دستمزد در تولید 140.40 145 144 150 150 155
جمعیت 5.78 5.82 5.82 5.82 5.88 5.88
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.20 0.9 1.3 1.2 1.5 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 104 104 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 103 103 103 104 104
قیمت تولید 103.10 113 112 112 105 113
تورم مواد غذایی 1.70 1.9 2.2 2 1.8 2.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.3 1.1 1.8 1.6 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40 104 104 103 104 104
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.34 -0.32 -0.32 -0.17 0.08 0.38
ذخایر ارزی 454100.00 467361 467360 467360 467360 467360
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4480.80 7400 6600 1700 2800 800
حساب جاری 11990.00 16400 10200 12000 8000 11000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
واردات 50817.60 54100 51800 49500 54200 53200
صادرات 55298.40 61500 58400 51200 57000 54000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.10 33.8 33.8 33.8 33.5 33.5
بودجه دولت 0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
هزینه های دولت 130914.00 130938 130273 133009 132878 135403
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 49.7 49.7 49.7 48.4 48.4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -8 -6 -7 -4 -4
تولید صنعتی 3.60 3.1 2.8 0.5 3.3 4.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 0.7 -1.6 0.7 0.1 0.8
شاخص PMI تولید 56.08 55.1 54.5 54 54.3 55
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 1 -2 -1 -3 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 2.1 2.5 0.9 1.1 0.8
هزینه های مصرف کننده 233101.00 233176 233937 236831 236598 241094
قیمت گازوئیل 1.85 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.