دانمارک

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 6.62 6.51 6.55 6.58 6.62 6.78
Stock Market 932.28 967 957 946 936 895
Government Bond 10Y 0.24 0.45 0.48 0.52 0.56 0.75
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.70 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
GDP Annual Growth Rate 2.00 3 2.4 2.3 2.4 2.1
Unemployment Rate 3.90 4 4.5 4.6 4.5 4.9
Inflation Rate 0.80 1.4 1.8 1.9 2.1 2.1
Interest Rate -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Balance of Trade 6294.90 1461 9500 7400 3210 1566
Current Account 15529.00 10600 5100 16400 10200 6200
Current Account to GDP 7.90 7.9 7.6 7.6 7.6 7
Government Debt to GDP 36.40 36 35.7 35.7 35.7 35.4
Government Budget 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Business Confidence -1.00 3 4 2 2 -2
Consumer Confidence 4.30 5.4 7.8 7.7 7.5 5.3
Retail Sales MoM -0.70 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Corporate Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Personal Income Tax Rate 55.80 55.8 55.8 55.8 55.8 55
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.70 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
GDP Annual Growth Rate 2.00 3 2.4 2.3 2.4 2.1
GDP 324.87 320 340 340 340 348
GDP Constant Prices 510222.00 511638 510086 510697 514304 534397
Gross National Product 524758.00 520794 518643 517994 528956 543961
Gross Fixed Capital Formation 107026.00 110931 113595 122353 107882 115866
GDP per capita 61582.17 62500 63200 63200 63200 64700
GDP per capita PPP 46682.51 46997 46106 46106 47155 47597
GDP From Agriculture 5341.00 6725 5446 5840 5384 7025
GDP From Construction 25270.00 24962 23403 25225 25472 26072
GDP From Manufacturing 61418.00 60881 58916 64004 61909 63589
GDP From Mining 5884.00 6727 5960 6070 5931 7027
GDP From Public Administration 97951.00 100938 100287 100380 98735 105428
GDP From Transport 88603.00 91504 81628 90203 89312 95575
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 3.90 4 4.5 4.6 4.5 4.9
Wages 40953.70 41151 41800 42171 42371 42200
Wages in Manufacturing 141.50 143 145 145 144 155
Population 5.78 5.78 5.82 5.82 5.82 5.87
Retirement Age Women 65.00 65 65 65 65 65
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65 65
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 0.80 1.4 1.8 1.9 2.1 2.1
Consumer Price Index CPI 102.70 103 104 104 105 107
Harmonised Consumer Prices 102.00 102 103 104 104 107
Core Consumer Prices 102.70 102 103 103 103 103
Producer Prices 111.30 114 112 114 114 118
Food Inflation -0.80 -0.3 1.2 1.9 2.2 2
Producer Prices Change 1.20 3.6 3.1 2.6 2.5 1.5
CPI Transportation 102.60 102 102 105 105 106
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Interbank Rate -0.30 -0.15 -0.15 -0.15 0.1 0.6
Foreign Exchange Reserves 467300.00 467380 467363 467361 467360 467360
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 6294.90 1461 9500 7400 3210 1566
Current Account 15529.00 10600 5100 16400 10200 6200
Current Account to GDP 7.90 7.9 7.6 7.6 7.6 7
Imports 56609.00 50600 58500 54100 51847 54500
Exports 62903.90 54000 68000 61500 56487 58000
Terms of Trade 100.00 98.79 98.79 98.82 98.82 98.82
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 36.40 36 35.7 35.7 35.7 35.4
Government Budget 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Government Budget Value 4005.00 1402 -7248 699 -6904 -3320
Government Spending 129582.00 131918 131450 131286 130619 137786
Government Spending to GDP 51.90 51.5 51.1 51.1 51.9 51
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Personal Income Tax Rate 55.80 55.8 55.8 55.8 55.8 55
Sales Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate For Companies 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate For Employees 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence -1.00 3 4 2 2 -2
Industrial Production 6.80 4.5 9.5 1.2 1.19 2.5
Industrial Production Mom 1.00 1 -0.6 0.7 -1.6 0.7
Manufacturing Pmi 58.20 62 55.4 55.1 56.83 54
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 4.30 5.4 7.8 7.7 7.5 5.3
Retail Sales MoM -0.70 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Retail Sales YoY 2.50 1.1 1.5 2.1 2.5 0.8
Consumer Spending 232697.00 232369 232704 233796 234559 242705
Gasoline Prices 1.92 1.89 1.86 1.82 1.79 1.66


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.