دانمارک

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.58 6.56 6.6 6.64 6.68 6.76
بازار سهام 978.53 911 899 887 875 852
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.22 0.34 0.38 0.41 0.45 0.55
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.7 1.5 1.6 1.6 1.4
نرخ بیکاری 3.80 4.5 4.6 4.5 4.5 4.9
نرخ تورم 1.30 1.8 1.9 2.1 2.2 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25
موازنه تجاری 1564.20 9500 7400 3210 1385 1566
حساب جاری 15894.00 5100 16400 10200 8500 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 35.7 35.7 35.7 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
اطمینان کسب و کار -5.00 4 2 2 -1 -2
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.30 2.5 1 -2 -1 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.8 55.8 55.8 55.8 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.7 1.5 1.6 1.6 1.4
تولید ناخالص داخلی 324.87 340 340 340 340 348
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 510222.00 510086 510697 514304 521957 532918
تولید ناخالص ملی 524758.00 518643 517994 528956 536827 548101
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107026.00 113595 122353 107882 109488 111787
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17 63200 63200 63200 63200 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51 47000 47000 47000 47000 47350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5341.00 5446 5840 5384 5464 5579
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25270.00 23774 25609 25876 25851 26394
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61418.00 58916 64004 61909 62831 64150
تولید ناخالص داخلی از معادن 5884.00 6055 6163 6025 6019 6146
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97951.00 101879 101907 100302 100204 102308
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88603.00 81628 90203 89312 90641 92544
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 4.5 4.6 4.5 4.5 4.9
دستمزد 40953.70 41800 42171 42371 41800 42200
دستمزد در تولید 140.50 145 145 144 150 155
جمعیت 5.78 5.82 5.82 5.82 5.81 5.84
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 1.8 1.9 2.1 2.2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 104 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80 103 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 103 103 103 104
قیمت تولید 109.90 112 114 114 113 115
تورم مواد غذایی 1.10 1.2 1.9 2.2 2.2 2
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 2.2 1.3 1.1 1.8 1.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 102 105 105 105 107
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.65 -0.5 -0.5 -0.25 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.13 -0.13 0.12 0.37 0.37
ذخایر ارزی 455500.00 467363 467361 467360 467360 467360
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1564.20 9500 7400 3210 1385 1566
حساب جاری 15894.00 5100 16400 10200 8500 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
واردات 48274.10 58500 54100 51847 52200 54500
صادرات 49838.30 68000 61500 56487 57000 58000
رابطه مبادله 101.00 98.79 98.82 98.82 98.82 98.82
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 35.7 35.7 35.7 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
ارزش بودجه دولت -2989.00 -7248 699 -6904 -104 -2033
هزینه های دولت 129582.00 133537 133284 132692 132562 135346
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 49.7 49.7 49.7 49.7 48.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 4 2 2 -1 -2
تولید صنعتی 15.20 9.5 1.2 1.19 3.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.90 -0.6 0.7 -1.6 0.7 0.7
شاخص PMI تولید 51.14 55.4 55.1 54 54 54
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.30 2.5 1 -2 -1 2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 1.5 2.1 2.5 0.9 0.8
هزینه های مصرف کننده 232697.00 232704 233796 234559 238049 243048
قیمت گازوئیل 1.79 1.75 1.71 1.67 1.63 1.63


دانمارک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.