جمهوری چک

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 22.60 22.65 22.81 22.97 23.14 23.47
بازار سهام 1058.89 1034 1026 1017 1008 990
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.88 1.74 1.78 1.83 1.87 1.96
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.3 3.4 3.2 2.8 3.2
نرخ بیکاری 3.30 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
نرخ تورم 2.50 2.4 1.7 2 2.2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
موازنه تجاری 19271.15 50000 38000 42000 34000 25000
حساب جاری -1737.70 3870 -470 -817 -480 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10 -1 -1 -1 -1 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 30.4 30.4 30.4 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9
اطمینان کسب و کار 95.70 94.2 92.9 98.16 95.6 93.5
شاخص PMI تولید 49.00 54.4 54.2 54.1 54.1 53.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.20 109 108 107 107 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.3 3.4 3.2 2.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 215.73 220 220 220 220 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1187.80 1186 1194 1200 1221 1260
تولید ناخالص ملی 4735267.00 4888358 4893093 4886796 4867854 5023626
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 323.71 314 322 327 333 343
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29 23500 23500 23500 23500 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91 34100 34100 34100 34100 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17236.00 17505 17542 17420 17719 18286
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59781.00 60457 61296 61694 61455 63421
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287289.00 289773 289665 290354 295333 304784
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143730.00 147299 148899 148329 147754 152483
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202938.00 203883 205229 205103 208620 215296
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.30 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
دستمزد 31516.00 32000 31851 30624 35500 38000
دستمزد در تولید 31057.00 32000 32353 30885 33000 34500
حداقل دستمزد 513.00 513 513 513 513 525
جمعیت 10.61 10.64 10.64 10.64 10.63 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.17 62.67 62.67 63.17 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.5 63.33 63.33 63.5 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 18039 20075 19625 18300 18800
رشد دستمزد 6.00 4.5 4 5.36 2.9 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 15600 15015 15174 15600 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 35400 33295 33665 35400 37000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.50 2.4 1.7 2 2.2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 107 108 108 108 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00 104 105 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 108.41 108 109 110 110 112
قیمت تولید 101.00 102 104 104 132 137
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2
CPI مسکن آب و برق 155.00 153 155 157 158 161
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 107 110 109 109 112
تورم مواد غذایی -0.20 2 2.5 0.16 2.74 3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 0.75 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 19271.15 50000 38000 42000 34000 25000
حساب جاری -1737.70 3870 -470 -817 -480 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10 -1 -1 -1 -1 -0.3
واردات 296854.00 379000 354000 327940 322000 344000
صادرات 316125.00 429000 392000 356422 356000 369000
رابطه مبادله 100.10 99.56 99.55 99.56 99.56 99.56
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 30.4 30.4 30.4 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9
ارزش بودجه دولت 8772.04 9583 8567 7420 6377 4416
هزینه های دولت 226.60 228 229 234 233 240
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 36.3 36.3 36.3 36.3 35.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 95.70 94.2 92.9 98.16 95.6 93.5
شاخص PMI تولید 49.00 54.4 54.2 54.1 54.1 53.8
تولید صنعتی -1.40 3.6 1.71 1.7 3.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.4 0.32 0.33 0.5 0.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.20 109 108 107 107 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 3.7 3.15 3.16 2.6 2.2
هزینه های مصرف کننده 563.48 563 565 569 579 598
قیمت گازوئیل 1.42 1.4 1.36 1.33 1.3 1.3
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 3.90 8.3 4.2 2.4 2.2 1.9


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.