جمهوری چک

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 22.75 23.26 23.41 23.56 23.71 24.02
بازار سهام 1051.46 1035 1027 1018 1009 993
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 1.8 1.84 1.88 1.92 2
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.5 2.5 2.6 2.4 2.3
نرخ بیکاری 2.60 3 2.7 2.9 3.2 4
نرخ تورم 2.90 1.7 2 2.2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
موازنه تجاری 48042.00 37000 40000 10000 54000 7000
حساب جاری 1730.90 180 -1000 500 2550 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.8 31.8 31.8 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 93.80 95.2 96.5 95.5 95 93.5
شاخص PMI تولید 46.60 50 51 50 49 49
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.10 108 107 107 109 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.5 2.5 2.6 2.4 2.3
تولید ناخالص داخلی 215.73 220 220 220 221 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205.21 1191 1200 1232 1230 1261
تولید ناخالص ملی 4735267.00 4853649 4853649 4858384 4848913 4970127
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 323.61 323 333 338 337 346
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29 23500 23500 23500 24000 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91 34100 34100 34100 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16296.00 17402 17430 17750 17715 18158
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60482.00 60140 60776 62307 62185 63740
تولید ناخالص داخلی از ساخت 295607.00 288695 290634 300390 299805 307299
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145589.00 145164 145481 149012 148722 152439
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208147.00 204489 205062 212084 211671 216962
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.60 3 2.7 2.9 3.2 4
دستمزد 32466.00 33141 33205 34821 34821 35692
دستمزد در تولید 31798.00 33649 32722 34484 34484 35346
حداقل دستمزد 518.97 519 519 519 519 525
جمعیت 10.61 10.64 10.64 10.63 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21736 22020 21094 21094 21622
رشد دستمزد 4.60 4 5.36 2.9 2.9 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 15184 15383 16155 16155 16559
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 33488 33926 36427 36427 37337
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.90 1.7 2 2.2 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 107 108 108 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 109.29 109 110 110 111 112
قیمت تولید 103.50 104 104 103 105 105
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 3.3 2.1 2 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 110.60 154 157 158 158 162
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.90 110 109 108 108 111
تورم مواد غذایی 1.80 1.3 1.7 1.9 2 2.2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.67
نرخ بهره سپرده 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
نرخ وام 2.75 2.75 2.75 2.75 3 3.25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 48042.00 37000 40000 10000 54000 7000
حساب جاری 1730.90 180 -1000 500 2550 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
واردات 338651.00 348000 337000 318000 332000 329000
صادرات 386694.00 385000 377000 328000 386000 336000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.8 31.8 31.8 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 227.61 223 229 232 232 238
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.5 41.5 41.5 41.9 41.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 93.80 95.2 96.5 95.5 95 93.5
شاخص PMI تولید 46.60 50 51 50 49 49
تولید صنعتی 3.30 2 3.6 3.2 3 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.7 1.4 0.2 0.6 0.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.10 108 107 107 109 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.90 3.15 3.16 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 571.97 563 567 578 577 591
قیمت گازوئیل 1.47 1.34 1.3 1.27 1.24 1.24
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 8.90 4.2 2.3 3.2 2.9 3.6


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.