جمهوری چک

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 23.06 23.24 23.35 23.47 23.58 23.81
بازار سهام 1091.19 1072 1063 1054 1045 1028
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50 1.51 1.56 1.61 1.67 1.78
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
نرخ بیکاری 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
نرخ تورم 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
موازنه تجاری 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
حساب جاری 1319.00 500 2550 200 -900 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
اطمینان کسب و کار 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
شاخص PMI تولید 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 107 109 110 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
تولید ناخالص داخلی 244.11 247 260 260 260 260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1219.11 1211 1231 1241 1250 1244
تولید ناخالص ملی 5031916.00 5137586 5132554 5142618 5157714 5276301
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315.97 321 324 324 324 330
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19119.00 19067 18949 19439 19597 19582
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60511.00 59353 60668 61703 62024 60955
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286342.00 288144 292045 292156 293501 295923
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146655.00 146424 148641 150174 150321 150377
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212508.00 211394 214835 215696 217821 217102
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
دستمزد 33697.00 34821 34821 33667 33537 35692
دستمزد در تولید 32917.00 34484 34484 32975 32847 35346
حداقل دستمزد 518.97 519 519 525 525 525
جمعیت 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
سن بازنشستگی زنان 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
هزینه زندگی خانواده 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
رشد دستمزد 4.00 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.90 109 110 111 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 110.19 110 111 111 111 112
قیمت تولید 103.10 102 104 105 105 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.3 1.5 1.9 2 1.9
CPI مسکن آب و برق 111.80 110 112 114 114 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.60 107 107 109 108 109
تورم مواد غذایی 2.80 1.9 2 2.5 2.5 2.2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1 1
نرخ وام 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
حساب جاری 1319.00 500 2550 200 -900 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
واردات 349568.00 318000 332000 356000 350000 329000
صادرات 404797.00 328000 386000 394000 382000 336000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
بودجه دولت 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
هزینه های دولت 232.57 228 232 235 238 234
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
شاخص PMI تولید 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
تولید صنعتی -0.60 1.5 3 3.4 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.2 0.6 0.8 1 0.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.00 107 109 110 110 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
هزینه های مصرف کننده 575.97 571 583 589 590 586
قیمت گازوئیل 1.41 1.29 1.25 1.22 1.18 1.12
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز 0.20 3.2 2.9 2.5 3 3.6


جمهوری چک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.