قبرس

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 69.06 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-03
نرخ بیکاری 6.9 2019-04
نرخ تورم 0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -394431 2019-04
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.8 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 21.65 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5175 2019-03
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 792 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 325 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 237 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 334 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 476 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1099 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-04
افراد شاغل 380 2017-12
افراد بیکار 39252 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 16.7 2019-03
هزینه های کار 90.64 2019-03
پست های خالی شغلی 10130 2019-04
دستمزد 2222 2018-12
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-12
نرخ اشتغال 69.2 2018-12
استخدام تمام وقت 355 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 40.2 2018-12
بهره وری 106 2019-03
رشد دستمزد 2.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-03
قیمت تولید 102 2019-04
CPI مسکن آب و برق 108 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.51 2019-05
تورم مواد غذایی -0.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
ذخایر ارزی 840 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -394431 2019-04
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 240321 2019-04
واردات 634752 2019-04
گردش سرمایه -713 2018-12
حواله 13 2018-09
درآمد گردشگری 96600 2019-03
ورود توریست 329308 2019-04
ذخایر طلا 13.9 2019-06
بدهی خارجی 102533 2018-12
شاخص تروریسم 1.21 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -1050 2018-09
هزینه های دولت 855 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.7 2018-12
درآمدهای دولت 2374 2018-12
هزینه های مالی 2486 2018-12
درخواست پناهندگی 805 2019-02
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 360 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-05
تولید صنعتی -0.7 2019-03
تولید صنعتی -2.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار -23.6 2018-03
ثبت خودرو 4340 2019-05
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 372 2019-03
استخراج معدن -6.6 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.8 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.8 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019-03
هزینه های مصرف کننده 3412 2019-03
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.4 2019-05
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 107 2018-12
جواز ساختمان 522 2019-03
میزان ساخت و ساز 14.2 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.