قبرس

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-04
بازار سهام 70.83 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
نرخ بیکاری 7.1 2019-02
نرخ تورم 1.4 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -379361 2019-02
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 109 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 21.65 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5143 2018-12
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1534 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 81.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 235 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 331 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 470 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1098 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-02
افراد شاغل 380 2017-12
افراد بیکار 33383 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 20.2 2018-12
هزینه های کار 103 2018-12
پست های خالی شغلی 8774 2019-02
دستمزد 2222 2018-12
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-09
نرخ اشتغال 69.5 2018-09
استخدام تمام وقت 355 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 40.2 2018-12
بهره وری 106 2018-12
رشد دستمزد 2.9 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.49 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
قیمت تولید 103 2019-02
CPI مسکن آب و برق 108 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.2 2019-03
تورم مواد غذایی 3.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
ذخایر ارزی 835 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -379361 2019-02
حساب جاری -1230 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 172923 2019-02
واردات 552284 2019-02
گردش سرمایه -713 2018-12
حواله 13 2018-09
درآمد گردشگری 39600 2019-01
ورود توریست 169934 2019-03
ذخایر طلا 13.9 2019-03
بدهی خارجی 102533 2018-12
شاخص تروریسم 1.21 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -1050 2018-09
هزینه های دولت 897 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2017-12
درآمدهای دولت 2164 2018-09
هزینه های مالی 1721 2018-09
درخواست پناهندگی 680 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2019-03
تولید صنعتی 5.5 2019-02
تولید صنعتی 5 2019-02
تغییرات موجودی انبار -23.6 2018-03
ثبت خودرو 3457 2019-03
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 381 2019-02
استخراج معدن 1.9 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-02
هزینه های مصرف کننده 3395 2018-12
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.34 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 107 2018-12
جواز ساختمان 544 2019-01
میزان ساخت و ساز 14.2 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.