قبرس

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 69.67 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
نرخ بیکاری 6.5 2019-06
نرخ تورم -0.3 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -503489 2019-06
حساب جاری -591 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 108 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2019-05
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 24.47 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5175 2019-03
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 792 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 30926 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33048 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 325 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 237 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 334 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 476 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1099 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2019-06
افراد شاغل 401 2018-12
افراد بیکار 39252 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 16.4 2019-03
هزینه های کار 90.64 2019-03
پست های خالی شغلی 10868 2019-06
دستمزد 1898 2019-03
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-12
نرخ اشتغال 69.1 2019-03
استخدام تمام وقت 353 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 42.9 2019-03
بهره وری 106 2019-03
رشد دستمزد 2.5 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-03
قیمت تولید 104 2019-06
CPI مسکن آب و برق 109 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.18 2019-07
تورم مواد غذایی -1.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
ذخایر ارزی 898 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -503489 2019-06
حساب جاری -591 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 227834 2019-06
واردات 731323 2019-06
گردش سرمایه -96.5 2019-03
حواله 17.3 2019-03
درآمد گردشگری 277600 2019-05
ورود توریست 550971 2019-07
ذخایر طلا 13.9 2019-06
بدهی خارجی 101906 2019-03
شاخص تروریسم 1.21 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 449 2019-03
هزینه های دولت 855 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.7 2018-12
درآمدهای دولت 2127 2019-06
هزینه های مالی 1911 2019-06
درخواست پناهندگی 1220 2019-04
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 360 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2019-07
تولید صنعتی 0.2 2019-05
تولید صنعتی 2.9 2019-05
تغییرات موجودی انبار -23.6 2018-03
ثبت خودرو 4639 2019-07
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 460 2019-06
استخراج معدن 13.7 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 3412 2019-03
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.37 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 2019-03
جواز ساختمان 709 2019-05
میزان ساخت و ساز 12.8 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.