قبرس

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 65.11 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
نرخ بیکاری 6.8 2019-08
نرخ تورم -0.9 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -418156 2019-08
حساب جاری -204 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 112 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.4 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2019-07
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 24.47 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5212 2019-06
تولید ناخالص ملی 20731 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1152 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 30926 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33048 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 348 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 236 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 330 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 482 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1108 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-08
افراد شاغل 401 2018-12
افراد بیکار 28989 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 16.6 2019-06
هزینه های کار 91.58 2019-06
پست های خالی شغلی 10113 2019-08
دستمزد 1880 2019-06
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2019-03
نرخ اشتغال 71.2 2019-06
استخدام تمام وقت 362 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 42.1 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 0.7 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-06
قیمت تولید 106 2019-08
CPI مسکن آب و برق 108 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.36 2019-09
تورم مواد غذایی -2.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
ذخایر ارزی 938 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -418156 2019-08
حساب جاری -204 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 194262 2019-08
واردات 612418 2019-08
گردش سرمایه -376 2019-06
حواله 18.7 2019-06
درآمد گردشگری 422000 2019-07
ورود توریست 524707 2019-09
ذخایر طلا 13.9 2019-09
بدهی خارجی 208114 2019-06
شاخص تروریسم 1.21 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 449 2019-03
هزینه های دولت 899 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.7 2018-12
درآمدهای دولت 2127 2019-06
هزینه های مالی 1911 2019-06
درخواست پناهندگی 1185 2019-06
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 360 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 112 2019-09
تولید صنعتی 4.1 2019-07
تولید صنعتی 6.1 2019-07
ثبت خودرو 4163 2019-09
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 561 2019-08
استخراج معدن -6.4 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.4 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 3500 2019-06
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.32 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 2019-06
جواز ساختمان 573 2019-06
میزان ساخت و ساز 16.6 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.