کوبا

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 1.7 2017-12
نرخ تورم 5.9 2018-12
نرخ بهره 2.25 2019-03
موازنه تجاری -7770 2017-12
حساب جاری 1818 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2015-12
بودجه دولت -8.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 87.13 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55757 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21017 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2017-12
جمعیت 11.22 2017-12
دستمزد 767 2017-12
دستمزد در تولید 1037 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.9 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 174 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7770 2017-12
حساب جاری 1818 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 2402 2017-12
واردات 10172 2017-12
تولید نفت خام 50 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 551371 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2015-12
بودجه دولت -8.6 2017-12
درآمدهای دولت 54912 2017-12
هزینه های مالی 63906 2017-12
ارزیابی اعتبار 20
ارزش بودجه دولت -8284 2017-12
مخارج نظامی 124 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.6 2017-12
تولید صنعتی 0.4 2017-12
سرعت اینترنت 1896 2017-03
آدرس های IP 15045 2017-03
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
تولید فولاد 20 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 21827 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوبا - شاخص های اقتصادی.