کوبا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.00 1 1 1 1 1
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2 2.2 2.2
نرخ تورم 5.90 4 4 4 4.5 4.5
موازنه تجاری -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
حساب جاری 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
بودجه دولت -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 87.13 97 97 97 99 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00 6682 6882 6882 7294 7294
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 23000 22470 23000 23900 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 55757.00 56259 56259 56259 56482 56990
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.70 2 2 2 2.2 2.2
دستمزد 767.00 1000 1000 1000 1000 1050
دستمزد در تولید 1037.00 1195 1218 1000 1000 1050
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 5.90 4 4 4 4.5 4.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
حساب جاری 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
واردات 10172.00 10300 10300 10300 12000 12000
صادرات 2402.00 2320 2320 2320 2370 2370
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
بودجه دولت -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -1.60 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
تولید صنعتی 0.40 12 12 12 -0.3 -0.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.4 1.4 1.4 2 2
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 21827.00 19700 19700 19700 20000 20000


کوبا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.