کرواسی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.53 6.52 6.56 6.6 6.64 6.72
بازار سهام 1769.15 1751 1740 1729 1718 1696
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.05 2.17 2.21 2.25 2.28 2.36
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.5 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6
نرخ بیکاری 9.60 9.3 7.1 6.9 7.8 8.3
نرخ تورم 0.80 2.9 3.1 2.8 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5
نرخ بهره 2.50 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری -4400.00 -5770 -5450 -5549 -3950 -4110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 78.6 78.6 78.6 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.35 0.32 0.32 1 1.1
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.5 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 54.85 57 57 57 57 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99110.00 80363 90649 100547 101786 104432
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20082.00 17847 20562 20373 20624 21160
تولید ناخالص داخلی سرانه 15219.88 16900 16900 16900 16900 17800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22669.80 23750 23750 23750 23750 24000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2664.00 1955 2337 2703 2736 2807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4013.00 3793 4104 4129 4121 4229
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10582.00 10234 11213 10735 10868 11150
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11723.00 11877 12070 12063 12040 12353
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22169.00 12271 16867 22490 22768 23360
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.60 9.3 7.1 6.9 7.8 8.3
دستمزد 6267.00 6320 6213 6213 6400 6600
حداقل دستمزد 465.72 495 495 495 495 525
دستمزد در تولید 5747.00 6000 5725 5725 6150 6500
جمعیت 4.11 4.08 4.08 4.08 4.07 4.03
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.25 62 62 62.25 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 2.9 3.1 2.8 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 104 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 102 103 101 104 104
اندازه اصل تورم 0.80 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 99.50 101 102 103 103 105
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 2.5 2.4 2.3 2.4 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.96 104 106 106 105 107
تورم مواد غذایی 0.50 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.90 102 108 108 106 108
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره سپرده 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -4400.00 -5770 -5450 -5549 -3950 -4110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9
واردات 15300.00 15720 14500 14574 13200 13700
صادرات 9800.00 9950 9050 9025 9250 9590
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 78.6 78.6 78.6 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
ارزش بودجه دولت -774.80 -124 -131 -132 -132 -131
هزینه های دولت 17778.00 17261 18696 18294 18258 18733
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30 42.1 42.1 42.1 42.1 40
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -6.60 -1.43 -1.18 -1.2 2.5 1.8
اطمینان کسب و کار 10.20 11.5 11.8 10.9 9.8 11
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.35 0.32 0.32 1 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00 4 4.2 3.28 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 48195.00 47986 51238 48894 49496 50783
نرخ وام بانکی 3.43 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
قیمت گازوئیل 1.43 1.41 1.37 1.34 1.31 1.31
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 -13 -13.8 -14.3 -15 -17


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.