کرواسی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 6.61 6.66 6.7 6.73 6.77 6.85
بازار سهام 1818.63 1787 1777 1767 1756 1736
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.85 1.75 1.77 1.8 1.82 1.87
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 0.5 0.8 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.9 2.9 2.7 2.5 2.6
نرخ بیکاری 10.20 7.1 6.9 7.8 8.5 8.3
نرخ تورم 0.90 1.1 2.2 1.5 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.4 0.6 0.6 0.5
نرخ بهره 2.50 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری -5600.00 -6300 -5400 -4450 -7630 -4550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 2 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.50 78.6 78.6 78.6 75.4 75.4
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 0.32 0.32 1 1 1.1
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 0.5 0.8 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.9 2.9 2.7 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 54.85 57 57 57 58 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 88336.00 92385 101984 90721 90544 93080
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19215.00 20956 20664 19734 19695 20247
تولید ناخالص داخلی سرانه 15219.88 16900 16900 16900 17800 17800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22669.80 23750 23750 23750 24000 24000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3064.00 2382 2741 3147 3141 3229
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4006.00 4104 4129 4114 4106 4221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10977.00 11428 10889 11273 11251 11566
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11728.00 12070 12063 12045 12021 12358
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14646.00 17189 22812 15041 15012 15433
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 10.20 7.1 6.9 7.8 8.5 8.3
دستمزد 6400.00 6464 6375 6462 6592 6650
دستمزد در تولید 5838.00 5967 5803 5878 6013 6049
حداقل دستمزد 505.90 506 506 506 525 525
جمعیت 4.11 4.08 4.08 4.07 4.03 4.03
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62.25 62.5 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.90 1.1 2.2 1.5 1.6 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.3 0.4 0.6 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 105 105 104 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.20 103 103 103 102 104
اندازه اصل تورم 0.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
قیمت تولید 101.00 100 102 101 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 0.5 0.5 1.8 2.2 1.5
تورم مواد غذایی -0.80 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.60 108 108 102 101 104
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.50 3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.24 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره سپرده 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -5600.00 -6300 -5400 -4450 -7630 -4550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 2 1.5 1.5
واردات 14300.80 15400 14570 12900 16580 13200
صادرات 8751.60 9150 9220 8450 8950 8650
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.50 78.6 78.6 78.6 75.4 75.4
بودجه دولت 0.90 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
هزینه های دولت 18212.00 18696 18294 18704 18667 19190
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30 42.1 42.1 42.1 40 40
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 0.60 -1.18 -1.2 2.5 2.5 1.8
اطمینان کسب و کار 11.70 11.8 10.9 9.8 10 11
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 0.32 0.32 1 1 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70 4.2 3.28 3.8 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 53449.00 52219 49593 54892 54785 56319
نرخ وام بانکی 3.14 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
قیمت گازوئیل 1.51 1.46 1.42 1.39 1.36 1.36
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.20 -10 -12 -13 -12 -16


کرواسی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.