- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور آخرین قبلی
آلمان 0.60 2019-03
ایتالیا 2.20 2019-03
رومانی 6.80 2019-02
اسپانیا 2.00 2019-03
انگلستان -10.00 2019-05
ایالات متحده 1.90 2019-03


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی