کاستاریکا

بازارها آخرین مرجع
پول 592 2019-04
بازار سهام 10081 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 12 2018-12
نرخ تورم 1.42 2019-03
نرخ بهره 5 2019-03
موازنه تجاری -281 2019-02
حساب جاری -798 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 57.06 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7128345 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1316799 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15525 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 348788 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318476 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 844916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19577 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277657 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 685339 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 276875 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 179441 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12 2018-12
افراد بیکار 293914 2018-12
حداقل دستمزد 5241 2019-03
جمعیت 4.95 2017-12
افراد شاغل 2165323 2018-12
نرخ اشتغال 55.4 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 630916 2018-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.42 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
قیمت تولید 117 2019-02
CPI مسکن آب و برق 107 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-03
تورم مواد غذایی -1.03 2019-03
انتظارات تورم 3.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-03
عرضه پول M2 10693277 2019-03
ذخایر ارزی 7545 2019-03
نرخ بهره سپرده 2.79 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -281 2019-02
حساب جاری -798 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2018-12
صادرات 906 2019-02
واردات 1187 2019-02
بدهی خارجی 28655 2018-12
گردش سرمایه -959 2018-12
حواله 111 2018-03
ذخایر طلا 0 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.6 2018-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
ارزش بودجه دولت -2038512 2018-12
هزینه های دولت 1124213 2018-12
درآمدهای دولت 4956655 2018-12
هزینه های مالی 6995167 2018-12
ارزیابی اعتبار 50
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.9 2018-11
تولید صنعتی 1.6 2018-11
تغییرات موجودی انبار 298971 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 2019-01
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 67 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2018-11
استخراج معدن -2.2 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4767385 2018-12
قیمت گازوئیل 0.93 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.7 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.