کاستاریکا

بازارها آخرین مرجع
پول 608 2019-02
بازار سهام 10713 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-09
نرخ بیکاری 12 2018-12
نرخ تورم 1.67 2019-01
نرخ بهره 5.25 2019-01
موازنه تجاری -448 2018-12
حساب جاری -343 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 57.06 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6894825 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1254269 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15525 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 328234 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 294777 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 789648 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16564 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 276455 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 649958 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273137 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 179498 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12 2018-12
افراد بیکار 293914 2018-12
حداقل دستمزد 5241 2019-01
جمعیت 4.95 2017-12
افراد شاغل 2165323 2018-12
نرخ اشتغال 55.4 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2018-12
هزینه زندگی خانواده 331800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 209000 2018-12
دستمزد 630916 2018-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.67 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-01
قیمت تولید 116 2019-01
CPI مسکن آب و برق 107 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-01
تورم مواد غذایی -0.69 2019-01
انتظارات تورم 3.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.05 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 2019-01
عرضه پول M2 10713354 2019-01
ذخایر ارزی 7595 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.79 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -448 2018-12
حساب جاری -343 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
صادرات 824 2018-12
واردات 1273 2018-12
بدهی خارجی 27965 2018-09
گردش سرمایه 361 2018-09
حواله 111 2018-03
ذخایر طلا 0 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
ارزش بودجه دولت -1759259 2018-10
هزینه های دولت 1143830 2018-09
درآمدهای دولت 3787155 2018-10
هزینه های مالی 5546413 2018-10
ارزیابی اعتبار 50
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.9 2018-11
تولید صنعتی 1.6 2018-11
تغییرات موجودی انبار 21330 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2018-11
سرعت اینترنت 4092 2017-03
آدرس های IP 531033 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 67 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2018-11
استخراج معدن -2.2 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4682785 2018-09
قیمت گازوئیل 0.96 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.7 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کاستاریکا - شاخص های اقتصادی.