کاستاریکا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 10080.54 32747 28700 28700 28700 27100
پول 592.00 601 603 606 608 614
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 -0.3 1.3 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2 2.5 2.3 2.5 2.9
نرخ بیکاری 12.00 8.7 9.4 9.2 9.2 9.3
نرخ تورم 1.42 2.7 2.9 3.1 3.1 3
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5.25 5.25
موازنه تجاری -280.60 -438 -428 -429 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 70 70 68 68
بودجه دولت -5.40 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1 -0.3 1.3 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2 2.5 2.3 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 57.06 60 60 60 62 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7128345.33 7160001 7192893 7292297 7306554 7503774
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1316798.70 1336745 1326216 1347085 1349719 1386151
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792.00 10500 10500 10500 10700 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15524.99 16300 16300 16300 16770 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 348787.89 352968 353434 356810 357508 367158
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318476.28 328507 325902 325801 326438 335249
تولید ناخالص داخلی از ساخت 844915.75 845628 849915 864349 866039 889415
تولید ناخالص داخلی از معادن 19577.39 20764 20286 20028 20067 20608
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 277656.59 280483 280931 284043 284598 292280
تولید ناخالص داخلی از خدمات 685338.79 691180 693522 701102 702472 721434
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 276874.67 275941 278603 283243 283797 291457
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 179441.43 180454 181316 183569 183927 188892
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.00 8.7 9.4 9.2 9.2 9.3
دستمزد 630916.00 636291 636291 688000 688000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 743257 736350 775600 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00 316368 316403 326274 326274 340351
هزینه زندگی خانواده 331800.00 331800 331800 331800 331800 375500
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.42 2.7 2.9 3.1 3.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.51 106 106 108 108 111
قیمت تولید 116.99 114 114 114 114 115
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
تورم مواد غذایی -1.03 1 1.5 2 2.1 2.6
CPI مسکن آب و برق 107.01 108 109 109 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.67 106 108 110 109 113
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5.25 5.25
نرخ بهره سپرده 2.79 2.79 3.04 3.04 3.04 3.04
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -280.60 -438 -428 -429 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7 -3.7
بدهی خارجی 28655.40 30552 31010 29000 29000 29000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458.20 710 570 580 580 950
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.60 70 70 70 68 68
بودجه دولت -5.40 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 1124213.40 1176100 1160379 1150070 1152319 1183422
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 1.90 2.2 2.1 2.1 2.1 2.4
تولید صنعتی 1.60 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 -0.2 -1.4 0.4 0.4 0.6
استخراج معدن -2.20 0.4 0.6 -0.7 -0.7 1.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 4767384.90 4780716 4807578 4877035 4886570 5018469
قیمت گازوئیل 0.93 0.89 0.87 0.85 0.83 0.83
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 5.70 12.4 14 10 10 8


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.