کاستاریکا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 10712.61 32739 32747 28700 28700 27100
پول 607.65 611 613 616 618 623
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.2 1 -0.3 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 3 2.8 2.7 3.1 3.2
نرخ بیکاری 12.00 9.3 8.7 9.4 9.2 9.3
نرخ تورم 1.67 2.5 2.7 2.9 3.1 3
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -448.20 -456 -438 -428 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 70 70 70 70 68
بودجه دولت -5.40 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 1.2 1 -0.3 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 3 2.8 2.7 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 57.06 60 60 60 60 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6894825.47 7211671 7155648 6987906 7108565 7336039
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1254268.86 1226649 1321251 1320599 1343402 1386391
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792.00 10500 10500 10500 10500 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15524.99 16300 16300 16300 16300 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 328234.42 368964 379914 332666 338410 349239
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 294777.49 299795 335820 302736 303916 313641
تولید ناخالص داخلی از ساخت 789648.19 879264 820972 820567 834736 861448
تولید ناخالص داخلی از معادن 16563.83 19748 17259 17011 17077 17624
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 276455.30 286349 287104 283920 285025 294146
تولید ناخالص داخلی از خدمات 649958.09 686801 682080 681743 693515 715708
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273136.86 275223 280070 279932 284766 293878
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 179497.64 174307 183117 183027 186187 192145
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.00 9.3 8.7 9.4 9.2 9.3
دستمزد 630916.00 700000 636291 636291 688000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00 775600 743257 736350 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00 326274 316368 316403 326274 340351
هزینه زندگی خانواده 331800.00 365500 331800 331800 331800 375500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.67 2.5 2.7 2.9 3.1 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.58 106 106 106 108 111
قیمت تولید 116.42 114 114 114 114 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.05 -0.1 0.2 0.3 0.3 0.1
تورم مواد غذایی -0.69 2.37 2.44 0.27 2.5 2.6
CPI مسکن آب و برق 106.83 108 108 109 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.13 104 106 108 112 115
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75
نرخ بهره سپرده 2.79 2.79 2.79 3.04 3.04 3.04
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -448.20 -456 -438 -428 -429 -430
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -4
بدهی خارجی 27965.30 30113 30552 31010 29000 29000
حواله 111.48 120 100 115 115 125
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 458.20 870 710 570 580 950
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 70 70 70 70 68
بودجه دولت -5.40 -6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
ارزش بودجه دولت -1759258.80 -941551 -979824 -945302 -949997 -953625
هزینه های دولت 1143830.50 1180851 1233146 1174714 1179289 1217027
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.90 2.3 2.2 2.1 2.1 2.4
تولید صنعتی 1.60 1.4 1.2 1.3 1.3 1.5
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 3.5 3.7 3.7 3.5 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 1 -0.2 -1.4 0.4 0.6
استخراج معدن -2.20 -0.8 0.4 0.6 -0.7 1.2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 4682785.00 4766925 4812506 4810133 4893189 5049771
قیمت گازوئیل 0.96 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 5.70 11.8 12.4 14 10 8


کاستاریکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.