کنگو

بازارها آخرین مرجع
پول 1640 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 46.1 2013-12
نرخ تورم 6.41 2019-04
نرخ بهره 9 2019-05
موازنه تجاری 208 2017-12
حساب جاری -1084 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 37.24 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 409 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 2013-12
جمعیت 81.34 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.41 2019-04
تورم مواد غذایی 8.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-05
ذخایر ارزی 3638 2019-02
عرضه پول M1 2714453 2019-04
عرضه پول M2 10932699 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 208 2017-12
حساب جاری -1084 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
صادرات 11548 2017-12
واردات 11340 2017-12
تولید نفت خام 15 2019-02
بدهی خارجی 4594 2017-12
شاخص تروریسم 7.06 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 640666 2019-03
ارزش بودجه دولت 41827 2019-03
درآمدهای دولت 598839 2019-03
مخارج نظامی 267 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 2016-12
سرعت اینترنت 3461 2017-03
آدرس های IP 27953 2017-03
شاخص رقابتی 38.24 2018-12
رتبه رقابتی 135 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنگو - شاخص های اقتصادی.